Ministerieel Besluit van 30 november 1999
gepubliceerd op 15 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 8 juli 1999 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000907
pub.
15/12/1999
prom.
30/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 8 juli 1999 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van een of meerdere internationale instellingen, toepasselijk maakt op het personeel dat aangeduid is om deel uit te maken van het detachement dat op verzoek van het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië in Kosovo inplaatsgesteld wordt


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 1999 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 juli 1999;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 november 1999;

Gelet op het protocol nr. 7 van 18 november 1999 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat er werd besloten op aanvraag van het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië een detachement van personeelsleden van de rijkswacht naar Kosovo te sturen;

Overwegende dat deze ter beschikkingstelling effectief is geworden zodra de beslissing werd genomen;

Overwegende dat het dus van belang is, gezien de bijzondere context van deze opdracht, dat de daarbij betrokken personeelsleden binnen de kortste termijnen met zekerheid kunnen ingelicht worden over het statutaire stelsel dat van toepassing zal zijn in het raam van deze opdracht, en, bijgevolg, dat deze reglementaire tekst onverwijld van kracht wordt, Besluit :

Artikel 1.De bepaling van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 8 juli 1999 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen zijn van toepassing op de personeelsleden van de rijkswacht die aangeduid worden om deel uit te maken van het detachement dat op verzoek van het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië in Kosovo inplaatsgesteld wordt.

Art. 2.Voor de toepassing van artikel 1 van hetzelfde besluit wordt van de volgende gelijkstellingen gebruikt gemaakt : 1° de militairen die aangewezen zijn om bij de rijkswacht te dienen en die van het detachement deel uitmaken, worden gelijkgesteld met een officier, indien zij met een graad van officier bij de krijgsmacht bekleed zijn;ze zijn met een onderofficier gelijkgesteld in de andere gevallen; 2° de burgerpersoneelsleden bij de rijkswacht die van het detachement deel uitmaken, worden gelijkgesteld met een officier, indien zij aangeworven werden als houder van een diploma of een studiegetuigschrift die in aanmerking genomen is voor de toelating tot het niveau 1 bij de rijksbesturen;ze zijn met een onderofficier gelijkgesteld in de andere gevallen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 juli 1999.

Brussel, 30 november 1999.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^