Ministerieel Besluit van 30 november 2015
gepubliceerd op 09 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 25 en 04 van de organisatieafdelingen 18 en 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200554
pub.
09/02/2016
prom.
30/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200554

WAALSE OVERHEIDSDIENST


30 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 25 en 04 van de organisatieafdelingen 18 en 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister van Tewerkstelling en Vorming, De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het decreet van 16 juli 2015 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2015;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.02, programma 04 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om het voeren van de op 22 oktober 2015 door de Waalse Regering aan E-wbs toegewezen opdracht met betrekking tot de voorafgaande analyse en het opzetten van een interactief platform voor het alternerend leren mogelijk te maken, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggings- en vereffeningskredieten ten belope van 70 duizend EUR overgedragen van programma 25 van organisatieafdeling 18 naar programma 04 van organisatieafdeling 09.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 25 en 04 van de organisatieafdelingen 18 en 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 09 12.02.04

3.391

2.516

+ 70

+ 70

3.461

2.586

OA 18 41.02.25

172

172

- 70

- 70

102

102


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 november 2015.

Mevr. E. TILLIEUX C. LACROIX


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^