Ministerieel Besluit van 30 november 2016
gepubliceerd op 22 februari 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201033
pub.
22/02/2017
prom.
30/11/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201033

WAALSE OVERHEIDSDIENST


30 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2016 pub. 25/08/2016 numac 2016027261 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 november 2016;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 11.03, programma 01 van organisatieafdelingen 10, 14, 15, 17 et 18 en dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 11.03 van programma 01 van organisatieafdelingen 12, 13, 16 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om de kredieten « Ambtenarenzaken » van 2016 opnieuw in evenwicht te brengen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 4.100 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 3.382 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 11 naar programma 01 van organisatieafdelingen 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet Na eerste aanpassing

Overdrachten

Aangepast krediet

VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA10 11.03.01

32 164

32 164

+ 500

+500

32 664

32 664

OA11 01.01.02

2 400

1 682

- 2 400

-1 682

0

0

OA11 01.02.02

1 700

1 700

- 1 700

-1 700

0

0

OA12 11.03.01

37 363

37 363

+ 180

/

37 543

37 363

OA13 11.03.01

87 165

87 165

+ 180

/

87 345

87 165

OA14 11.03.01

76 538

76 538

+ 700

+700

77 238

77 238

OA15 11.03.01

116 601

116 601

+ 300

+300

116 901

116 901

OA16 11.03.01

47 004

47 004

+ 180

/

47 184

47 004

OA17 11.03.01

17 183

17 183

+ 500

+500

17 683

17 683

OA18 11.03.01

28 781

28 781

+ 1 380

+1 382

30 161

30 163

OA19 11.03.01

20 805

20 805

+ 180

/

20 985

20 805


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 november 2016.

C. LACROIX


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^