Ministerieel Besluit van 30 oktober 2015
gepubliceerd op 27 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 1993 tot vaststelling van het niveau van de cursussen onderwezen in bepaalde scholen van vorming en voortgezette vorming van de officieren

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007271
pub.
27/11/2015
prom.
30/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015007271

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


30 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 1993 tot vaststelling van het niveau van de cursussen onderwezen in bepaalde scholen van vorming en voortgezette vorming van de officieren


De Minister van Defensie, Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, de artikelen 9bis, § 2, en 16bis, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juli 1993 houdende toekenning van toelagen voor leeropdrachten en aan bekleders van bepaalde betrekkingen in bepaalde scholen voor vorming en voortgezette vorming van de officieren, artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 december 2003 en 30 oktober 2015;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 september 1993 tot vaststelling van het niveau van de cursussen onderwezen in bepaalde scholen van vorming en voortgezette vorming van de officieren;

Gelet op het voorstel van de directeur-generaal vorming, gegeven op 31 januari 2013;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-373 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 25 maart 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 november 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 18 juni 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met Ambtenarenzaken, d.d. 27 juli 2015;

Gelet op advies 58.116/4 van de Raad van State, gegeven op 23 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 8 september 1993 tot vaststelling van het niveau van de cursussen onderwezen in bepaalde scholen van vorming en voortgezette vorming van de officieren, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 16 februari 1994 en 20 juli 1998, worden de woorden "en van artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 oktober 1973 tot vaststelling van de bezoldiging van de personen belast met een leeropdracht aan sommige scholen voor vorming en voortgezette opleiding van de officieren en tot toekenning van een toelage aan de titularissen van sommige betrekkingen bij die scholen" opgeheven.

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998007150 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de voortgezette vorming van de hoofdofficieren van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 2.Dienen als cursussen van algemene of wetenschappelijke vorming of informatie van universitair niveau beschouwd te worden : 1° de cursussen die voorkomen op het programma van de faculteit polytechniek;2° de cursussen die voorkomen op het programma van de faculteit sociale en militaire wetenschappen; 3° de hogere stafopleiding en hogere opleiding voor militair administrateur.".

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998007150 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de voortgezette vorming van de hoofdofficieren van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 3.Dienen als cursussen van algemene of wetenschappelijke vorming of informatie van hoger niet-universitair niveau beschouwd te worden : 1° de cursussen contractmanagement;2° de cursussen voor kandidaat-hulpofficieren piloot, vermeld in bijlage B van dit besluit;3° de cursus air traffic controller;4° de cursussen behorende tot de gespecialiseerde professionele vorming van de piloten en van de kandidaat-piloten;5° de vorming voor kandidaat-hoofdofficier; 6° de cursus voor raadgevers in het recht der gewapende conflicten.".

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt de bijlage A opgeheven.

Art. 5.In de bijlage B van hetzelfde besluit, wordt het opschrift vervangen als volgt : "Cursussen voor kandidaat-hulpofficieren piloot".

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 30 oktober 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juli 1993 houdende toekenning van toelagen voor leeropdrachten en aan bekleders van bepaalde betrekkingen in bepaalde scholen voor vorming en voortgezette vorming van de officieren.

Brussel, 30 oktober 2015.

Steven VANDEPUT


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^