Ministerieel Besluit van 30 september 2011
gepubliceerd op 04 oktober 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2011035809
pub.
04/10/2011
prom.
30/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


30 SEPTEMBER 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035978 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999 en bij decreet van 19 december 2008;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990, 5 februari 1999 en 1 maart 2007 en bij de decreten van 19 december 2008 en 18 december 2009;

Gelet op de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser, artikel 30, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser, artikel 19;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, artikel 18, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035978 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 januari 2011, 12 april 2011 en 29 juni 2011;

Gelet op de verordening (EU) nr. 57/2011 van de Raad van 18 januari 2011 tot vaststelling voor 2011, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde wateren buiten de EU van toepassing zijn;

Gelet op verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad van 23 februari 2006 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje;

Gelet op verordening (EG) nr. 509/2007 van de Raad van 7 mei 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in het westelijk Kanaal;

Gelet op verordening (EG) nr. 676/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot vaststelling van een beheersplan voor de bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee;

Gelet op verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor het jaar 2011 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EU toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat de eerste toewijsperiode van 6 maanden in geval van toewijzing in functie van het motorvermogen in het collectief benuttingsysteem voor vaartuigen behorend tot het groot vlootsegment afloopt op 30 juni 2011, het derhalve noodzakelijk is de toegewezen hoeveelheden per kW voor de volgende periode 1 juli 2011 - 31 oktober 2011 vast te stellen;

Overwegende dat in het kader van het kabeljauw langetermijnplan de voorwaarden vastgelegd moeten worden voor de toewijzing van visserijinspanning per inspanningsgroep;

Overwegende dat de toewijzing van visserijinspanning kan geschieden via de vaststelling van een maximum aantal zeedagen per vaartuig in de beschermde gebieden;

Overwegende dat met het oog op de visserij-inspanningsbeperkingen, vermeld in hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje, alleen de vaartuigen die op de lijst "Visvergunningen Golf van Gascogne 2011" voorkomen, aanwezig mogen zijn in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b, Besluit :

Artikel 1.Aan het artikel 10 van het ministerieel besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035978 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, worden met ingang van 1 oktober 2011 volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het getal "150" vervangen door het getal "160";2° een § 10 wordt toegevoegd, luidend als volgt : « Vissersvaartuigen krijgen 24 vereveningsdagen, die opgeteld kunnen worden bij de maximum aantallen zeedagen, namelijk 180 en 160, vermeld in § 2.»

Art. 2.In het artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "kabeljauw : 50 cm aanvoerlengte" geschrapt:

Art. 3.Aan het artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 29 juni 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011203184 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de § 3 wordt het getal "45" vervangen door het getal "50" en wordt het getal "3 500" vervangen door het getal "4 500";2° in de § 4, lid 3, wordt het getal "3 000" vervangen door het getal "4 000" en wordt het getal "15" vervangen door het getal "17".

Art. 4.Aan het artikel 15 van hetzelfde besluit gewijzigd bij ministerieel besluit van 29 juni 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011203184 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 3 wordt het getal "140" vervangen door het getal "150";2° de § 4, lid 2, wordt het getal "90" vervangen door het getal "100".

Art. 5.In het artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 juni 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011203184 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 4 wordt het getal "10" vervangen door het getal "15";2° in § 5, lid 2, wordt het getal "12" vervangen door de woorden "2 000 kg verhoogd met 12".

Art. 6.Aan het artikel 23 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 januari 2011 en 29 juni 2011 worden volgende wijzigingen met ingang van 1 oktober 2011 aangebracht. 1° in § 3 en § 4 wordt het woord "december" vervangen door het woord "september"; 2° aan § 3 wordt een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt : « In de periode van 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2011 is het in het i.c.e.s.-gebied VIId voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de tongvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden, die gelijk is aan 350 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in het betreffende i.c.e.s.-gebied. »; 3° aan § 4 wordt een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt : « In de periode van 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2011 is het in het i.c.e.s.-gebied VIId voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden, die gelijk is aan 700 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in het betreffende i.c.e.s.-gebied. »

Art. 7.In het artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 juni 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011203184 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, lid 3, § 2, lid 3 en § 3, lid 3, wordt het woord "december" vervangen door het woord "september"; 2° aan § 1 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In de periode van 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2011 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, en dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2011 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 250 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden. »; 3° aan § 2 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In de periode van 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2011 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, en dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2011 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 500 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden. »; 4° aan § 3 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In de periode van 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2011 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2011 niet is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 600 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden. »

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2011 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2012.

Brussel, 30 september 2011.

De Vlaamse minister voor Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^