Ministerieel Besluit van 30 september 2013
gepubliceerd op 16 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake ste

bron
vlaamse overheid
numac
2014035055
pub.
16/01/2014
prom.
30/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


30 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008033091 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 2008 houdende aanwijzing van de leden van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type ministerieel besluit prom. 11/06/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203564 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 11/06/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008003286 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de publieke entrepots van het type F te Namen en te Gent en tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1993 sluiten betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling


De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 45 en 46, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008;

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, artikel 4;

Gelet op het Mestdecreet van 22 december 2006, artikel 42;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verorderning (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling, artikel 3 en 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008033091 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 2008 houdende aanwijzing van de leden van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type ministerieel besluit prom. 11/06/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203564 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 11/06/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008003286 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de publieke entrepots van het type F te Namen en te Gent en tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1993 sluiten betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verorderning (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de huidige beheersovereenkomsten zijn gesloten in het kader van de Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO); dat de huidige beheersovereenkomsten kaderen binnen het Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen, periode 2007 - 2013, opgemaakt in toepassing van voormelde Verordening; dat er voor de periode 2014 - 2020 een nieuw Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen opgemaakt moet worden overeenkomstig een nieuwe Plattelandsverordening die op Europees niveau wordt voorbereid; dat het op dit moment duidelijk is dat er pas vanaf 1 januari 2015 nieuwe beheersovereenkomsten gesloten kunnen worden in toepassing van de nieuwe Plattelandsverordening; dat bijgevolg voor de beheersovereenkomsten die eindigen op 31 december 2013 geen nieuwe beheersovereenkomsten kunnen gesloten worden met startdatum 1 januari 2014; dat op Europees niveau recent duidelijk is geworden hoe de overgang naar de nieuwe Plattelandsverordening geregeld zal worden; dat deze overgangsregeling de verlenging van een lopende beheersovereenkomst met een jaar mogelijk zal maken; dat aan de landbouwers die een beheersovereenkomst hebben die eindigt op 31 december 2013 zo snel mogelijk duidelijkheid moet gegeven worden omtrent de mogelijkheid tot verlenging van hun beheersovereenkomst; dat voorliggend besluit zo snel mogelijk in werking moet treden om de continuïteit van de beheersovereenkomsten te garanderen en om aan de landbouwers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de verlenging van hun beheersovereenkomst waardoor de rechtsonzekere situatie wordt opgehelderd, Besluit : Enig artikel. Aan titel II van het ministerieel besluit van 11 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008033091 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 2008 houdende aanwijzing van de leden van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type ministerieel besluit prom. 11/06/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203564 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 11/06/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008003286 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de publieke entrepots van het type F te Namen en te Gent en tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1993 sluiten betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verorderning (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 oktober 2010 en 9 juli 2012, wordt een hoofdstuk IX, dat bestaat uit artikel 61/1, toegevoegd, dat luidt als volgt : "Hoofdstuk IX. Procedure en voorwaarden voor verlenging van beheersovereenkomsten tot 31 december 2014

Art. 61/1.De volgende beheerspakketten opgenomen in een beheersovereenkomst die eindigt op 31 december 2013 kunnen verlengd worden tot en met 31 december 2014 : 1° de volgende beheerspakketten met betrekking tot soortenbescherming : a) beheerspakket weidevogelbeheer, uitstellen van maaidatum;b) beheerspakket weidevogelbeheer, uitstellen van beweidingsdatum;c) beheerspakket weidevogelbeheer, omzetten van akkerland in meerjarig grasland en maaien;d) beheerspakket weidevogelbeheer, omzetten van akkerland in meerjarig grasland en beweiden;e) beheerspakket weidevogelbeheer, vluchtstroken;f) beheerspakket akkervogelbeheer, gemengde grasstroken;g) beheerspakket akkervogelbeheer, opgeploegde grasstroken;h) beheerspakket akkervogelbeheer, vogelvoedselgewassen;2° de beheerspakketten met betrekking tot perceelsrandenbeheer;3° de beheerspakketten met betrekking tot herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen;4° de beheerspakketten met betrekking tot botanisch beheer;5° de volgende beheerspakketten met betrekking tot erosiebestrijding : a) beheerspakket aanleg en onderhoud van grasbufferstroken;b) beheerspakket aanleg en onderhoud van grasgangen;c) beheerspakket aanleg en onderhoud van aarden dam met erosiepoel;6° het beheerspakket maatregelen voor een verminderde bemesting. De maatschappij maakt in overleg met de beheerder het ontwerp van overeenkomst tot verlenging van de beheersovereenkomst op. De maatschappij bezorgt de beheerder het ontwerp van overeenkomst tot verlenging van de beheersovereenkomst. De door de beheerder ondertekende exemplaren van de overeenkomst tot verlenging moeten op straffe van verval van de overeenkomst tot verlenging uiterlijk op 31 december 2013 toekomen bij de maatschappij.

De bepalingen opgenomen in de beheersovereenkomst die eindigt op 31 december 2013 gelden gedurende de verlenging van de beheersovereenkomst. De beheerder die zijn verplichtingen heeft nageleefd, ontvangt voor de periode waarmee de beheersovereenkomst werd verlengd de beheersvergoeding, vermeld in de beheersovereenkomst.".

Brussel, 30 september 2013.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^