Ministerieel Besluit van 31 augustus 2006
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003418
pub.
08/09/2006
prom.
31/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie sluiten houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op de wet van 22 april 2003 houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie sluiten houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 1996 houdende de organisatie van sommige diensten van de Administratie der douane en accijnzen;

Gelet op de voorstellen en het advies van de Administratie der douane en accijnzen, en inzonderheid het besluit van 26 september 1975, nr.

D.P. 1075, houdende de organisatie van de Nationale Opsporingsdirectie der douane en accijnzen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat de naamlijst van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen te bekleden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, gevoegd bij het ministeriele besluit van 2 juni 2003, houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie moet worden gewijzigd;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de wet van 22 april 2003 houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen, die hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toekent per standplaats of functie; dat het voor de goede uitvoering van die diensten noodzakelijk is de naamlijst van die ambtenaren aan te vullen en om er vervolgens op toe te zien dat wordt voldaan aan de verplichting de eed af te leggen die is voorzien in artikel 5 van gezegde wet; dat, in deze omstandigheden, onderhavig besluit onverwijld moet worden genomen, Besluit :

Artikel 1.De ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen vermeld op de wijziginglijst gevoegd in bijlage worden toegevoegd aan de naamlijst van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen te bekleden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, gevoegd bij het ministeriele besluit van 2 juni 2003, houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie. De aangewezen ambtenaren zullen de eed afleggen die voorgeschreven is bij artikel 5 van de wet van 22 april 2003 houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen.

Art. 2.De naamlijst van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen te bekleden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie gevoegd bij het ministerieel besluit van 2 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie sluiten houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie moet wat de heer DE SLOOVER Jozef betreft als volgt worden gewijzigd : - in de kolom « Artikel » de vermelding « Art 2, 1° » vervangen door « Art. 3, 1ste alinea, 3° »; - on de kolom « Standplaats of functie » de woorden « EUROPOL/NEE Brussel » vervangen door « Brussel OI ».

Art. 3.De heren VAN DE BROECK Patrick en VALLAEY Frans worden geschrapt op de naamlijst van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen te bekleden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, gevoegd bij het ministeriele besluit van 2 juni 2003, houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De Administrateur Douane en Accijnzen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 augustus 2006.

D. REYNDERS

Wijziging van de naamlijst van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen te bekleden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, gevoegd bij het ministerieel besluit van 2 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie sluiten houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bji het ministerieel besluit van 31 augustus 2006.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^