Ministerieel Besluit van 31 augustus 2015
gepubliceerd op 28 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200251
pub.
28/01/2016
prom.
31/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200251

WAALSE OVERHEIDSDIENST


31 AUGUSTUS 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister-President, De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 36;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 16 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/07/2015 pub. 07/08/2015 numac 2015027119 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.11, programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 2 juli 2015 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma Divergentie, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : Tremplin pour Péruwelz;

Project : « Grand Place - Esplanade »;

Operator : Gemeente Péruwelz;

Basisallocatie : 63.11.12;

Vastleggingskredieten : 55.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1087 I, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 55 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 12 van organisatieafdeling 13.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 34 en van programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 34 01.01.01.

656.190

56.000

- 55

-

656.135

56.000

OA 13 63.11.12.

0

9.587

+ 55

-

55

9.587


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 31 augustus 2015.

P. MAGNETTE P. FURLAN


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^