Ministerieel Besluit van 31 januari 2020
gepubliceerd op 20 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van afdeling IV van titel VII, hoofdstuk II van het energiebesluit van 19 november 2010 betreffende de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen

bron
vlaamse overheid
numac
2020030123
pub.
20/02/2020
prom.
31/01/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030123

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


31 JANUARI 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van afdeling IV van titel VII, hoofdstuk II van het energiebesluit van 19 november 2010 betreffende de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen


DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.9.1, artikel 8.2.1;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 7.2.22, opgeheven bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017012334 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen en de energieleningen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/05/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017020377 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft nadere regels als het omgevingsloket en het uitwiss sluiten en opnieuw ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 oktober 2019;

Gelet op het advies nr. 66.800/3 van de Raad van State, gegeven op 6 januari 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De werkzaamheden die in aanmerking komen voor de steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen zijn deze die op het moment van de aanvraag van de renteloze lening in aanmerking komen voor: 1° een renovatiepremie overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning;2° de toekenning van een energielening zoals voorzien in het ministerieel besluit van 5 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/09/2017 pub. 18/09/2017 numac 2017013192 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de aard van de investeringen die in aanmerking komen voor een lening door een energiehuis sluiten tot bepaling van de aard van de investeringen die in aanmerking komen voor een lening door een energiehuis; 3° een energiepremie door of krachtens artikel 6.4.1 tot en met 6.4.1.1./3 van het Energiebesluit van 19 november 2010.

De werkzaamheden zijn erop gericht om de woning te doen beantwoorden aan de normen vastgesteld met toepassing van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 en ze energiezuiniger te maken.

Art. 2.De ontlener kan steeds kosteloos overgaan tot de vervroegde gehele terugbetaling van de lening. In geval van een gedeeltelijke terugbetaling kan het OCMW een minimumbedrag vaststellen en/of een dossierkost van maximaal 25 euro per verrichting aanrekenen. Indien het OCMW toepassing maakt van deze mogelijkheid, dient dit expliciet te worden opgenomen in de kredietovereenkomst die wordt gesloten tussen het OCMW en de ontlener.

Art. 3.Indien binnen een termijn van vier jaar nadat de lening volledig is terugbetaald, een meerwaarde wordt gerealiseerd, wordt een vergoeding aangerekend die gelijk is aan het opeisbaar gedeelte van de meerwaarde berekend overeenkomstig de formule voorzien in artikel 7.2.22 § 3, vijfde lid van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Art. 4.Een afbetalingsplan kan slechts door het OCMW toegestaan worden op basis van een onderzoek van de terugbetalingscapaciteit van de ontlener. De terugbetalingscapaciteit wordt beoordeeld op basis van een vergelijking van de financiële middelen en inkomsten van de ontlener met zijn vaste uitgaven.

Brussel, 31 januari 2020.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^