Ministerieel Besluit van 31 juli 2001
gepubliceerd op 14 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1999 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffi

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2001002108
pub.
14/08/2001
prom.
31/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 JULI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002173 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale Raad van Beroep


De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 84, §§ 1, 3, 4 en 5, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1969, 1 augustus 1975, 21 januari 1987, 12 november 1990, 21 november 1991, 4 maart 1993, bij de wet van 22 juli 1993 en bij de koninklijke besluiten van 31 maart 1995 en 13 mei 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002173 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale Raad van Beroep, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 oktober 2000 en 18 december 2000, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002173 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale Raad van Beroep, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 oktober 2000, wordt de volgende wijziging aangebracht : in de aanwijzingen door het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt worden onder « a) als assessoren : » de woorden « Mevr. Marie-Paule Verhaeghen, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken » vervangen door de woorden « Mevr. Mimi Verhaeghen, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu ».

Art. 2.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 5.Zijn respectievelijk aangewezen tot griffier-rapporteur en plaatsvervangend griffier-rapporteur bij de Nederlandstalige afdeling van de Interdepartementale Raad van Beroep de heer Frank Borrenbergen, adjunct-adviseur en Mevr. Joanna Van den Berghe, adviseur, beiden bij het Ministerie van Ambtenarenzaken. ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 31 juli 2001.

Voor de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, afwezig : De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^