Ministerieel Besluit van 31 juli 2017
gepubliceerd op 09 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017020609
pub.
09/08/2017
prom.
31/07/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020609

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


31 JULI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;

Gelet op de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector;

Gelet op de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 1970 betreffende de toekenning van verlof en van een vergoeding van sociale promotie aan sommige categorieën van het door de staat bezoldigd personeel;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 mei 2009 tot vaststelling van de rechten en plichten op gerechtelijke opleiding, evenals de uitvoeringsmodaliteiten van de opleidingen ten aanzien van de personen bedoeld in artikel 2, 4° tot 10°, van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende de evaluatie van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken;

Overwegende dat het voor de goede werking van de instellingen van Justitie en de goede dienstverlenging noodzakelijk is bepaalde ministeriële bevoegdheden over te dragen aan ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken, wordt bijlage IV vervangen door de bijlage I toegevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

Art. 3.De Voorzitter van het Directiecomité is belast met de uitvoering van dit besluit.

De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage I bij het ministerieel besluit van 31 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken.

Bijlage IV. - Bevoegdheden overgedragen aan de diensthoofden van de HR diensten in het Directoraat-generaal rechterlijke Organisatie 1° het toestaan van de afwezigheid wegens medische redenen met inbegrip van het ouderschapsverlof die één maand overschrijdt en waarvan de duur één jaar maximum is voor de magistraten;2° de toekenning van de verschillende verloven en afwezigheden, desgevallend na advies van de rechterlijke overheden, aangevraagd door de personeelsleden van het niveau A, griffiers, secretarissen en van de personeelsleden van de niveaus B, C en D;3° de beslissing om de personeelsleden van de niveaus A, B, C en D in non-activiteit te plaatsen;4° de toekenning van disponibiliteit wegens ziekte;5° de beslissingen inzake de ongevallen op het werk en op de weg naar en van het werk, waarbij een invaliditeitspercentage van 0 % wordt vastgesteld, en de beslissingen inzake genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid;6° de keuze voor de proeven van de tweede reeks het kader van de bevordering naar niveau A, op advies van het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding; Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 31 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken.

De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^