Ministerieel Besluit van 31 juli 2018
gepubliceerd op 31 augustus 2018

Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten en van concessieovereenkomsten, inzake vervreemding en inzake diverse uitgaven

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018013254
pub.
31/08/2018
prom.
31/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013254

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


31 JULI 2018. - Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten en van concessieovereenkomsten, inzake vervreemding en inzake diverse uitgaven


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten inzake overheidsopdrachten, artikel 169;

Gelet op de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten betreffende de concessieovereenkomsten, artikel 63;

Gelet op de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, artikel 18, gewijzigd bij de wetten van 1 december 2013 en van 15 mei 2014, en artikel 45;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/05/2016 numac 2016000313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. - sluiten betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, prijsvragen en concessies op federaal niveau, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 februari 2014 en van 15 april 2018, artikelen 7 tot 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 20/01/2014 numac 2014021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en di sluiten betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2002007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten sluiten tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten, artikel 30 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 2010 en artikel 40 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten0 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en diverse uitgaven;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 juli 2018;

Overwegende het koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren sluiten plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018;

Overwegende het koninklijk besluit van 23 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2011021114 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 januari 2012, 7 februari 2014, 22 juni 2017 en 15 april 2018, en door de ministeriële besluiten van 18 december 2013 en 22 december 2015;

Overwegende het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 februari 2014, van 22 mei 2014, van 22 juni 2017 en van 15 april 2018;

Overwegende het koninklijk besluit van 25 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017203461 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten sluiten betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018;

Overwegende het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017014404 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid sluiten inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder : 1° "de Minister" : de Minister van Landsverdediging;2° "Div MP" : de chef van de Divisie Overheidsopdrachten van de Algemene Directie Material Resources;3° "tabel" : één van de genummerde tabellen in bijlage bij dit besluit;4° "ordonnateurs" : overheden aan wie de Minister de in dit besluit bepaalde bevoegdheden overdraagt, meer bepaald inzake de voorbereiding, de gunning, de plaatsing en het toezicht op de uitvoering van de overheidsopdrachten, van de concessieovereenkomsten, en de diverse uitgaven;5° "gecentraliseerde ordonnateurs" : de in tabel 1 vermelde ordonnateurs die overheidsopdrachten, concessieovereenkomsten en verkoopcontracten realiseren ten behoeve van Landsverdediging op basis van aankoop-aanvragen;6° "gedecentraliseerde ordonnateurs" : de in tabel 2 vermelde ordonnateurs die overheidsopdrachten realiseren bestemd om de specifieke behoeften voor de werking van hun dienst en/of voor de uitvoering van hun opdracht te vervullen, desgevallend onder de in tabel 2 bepaalde voorwaarden;7° "leidende dienst" : de dienst van de aanbestedende overheid belast met de verwezenlijking van de procedures overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in naam van de ordonnateur.Deze dienst wordt aangeduid in het bestek. Voor de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten gerealiseerd door een gecentraliseerde ordonnateur, is dit een sectie of ondersectie van de Divisie Overheidsopdrachten van de Algemene Directie Material Resources (of een dienst die zich in een gelijkaardige functionele afhankelijkheid bevindt). Voor de overheidsopdrachten gerealiseerd door een gedecentraliseerde ordonnateur, zijn dit de diensten van de gedecentraliseerde ordonnateur; 8° "wet" : de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten inzake overheidsopdrachten;9° "wet defensie en veiligheid" : de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;10° "wet concessies" : de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten betreffende de concessieovereenkomsten;11° "wetten" : de wetten vermeld in artikel 1, 8°, 9° en 10° van dit besluit;12° "KB AUR" : het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 februari 2014, van 22 mei 2014, van 22 juni 2017 en van 15 april 2018;13° "KB concessies" : het koninklijk besluit van 25 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017203461 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten sluiten betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018;14° "uitvoeringsbeslissingen" : alle beslissingen voortvloeiend uit de bepalingen van het KB AUR, uitgezonderd van Afdeling 5 van zijn Hoofdstuk 2, of van de bepalingen van Titel 3 van het KB concessies, uitgezonderd Afdeling 6 van zijn Hoofdstuk 2, of van de bepalingen van de opdrachtdocumenten;15° "wijzigingsbeslissingen" : alle beslissingen voortvloeiend uit de bepalingen van Hoofdstuk 2, Afdeling 5 van het KB AUR of van de bepalingen van Titel 3, Hoofdstuk 2, Afdeling 6 van het KB concessies;16° "KB defensie en veiligheid" : het koninklijk besluit van 23 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2011021114 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 januari 2012, 7 februari 2014, 22 juni 2017 en 15 april 2018, en door de ministeriële besluiten van 18 december 2013 en 22 december 2015;17° "KB Del" : het koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/05/2016 numac 2016000313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. - sluiten betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, prijsvragen en concessies op federaal niveau, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 februari 2014 en van 15 april 2018;18° "KB internationale samenwerking/deelname" : het koninklijk besluit van 9 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 20/01/2014 numac 2014021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en di sluiten betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten te plaatsen in het kader van internationale samenwerking of internationale deelname met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;19° "diverse uitgaven" : de uitgaven, met uitzondering van deze die vallen onder de definitie van overheidsopdrachten of van concessieovereenkomsten, die betrekking hebben op verbintenissen die voortvloeien uit een verbruiksprogramma en die noodzakelijk zijn voor het in werking stellen van hun stafdepartement, algemene directie, component of dienst, zoals uitgaven van internationale aard, cursuskosten, kosten ter gelegenheid van zendingen in het buitenland, medische en farmaceutische onkosten, representatiekosten en huurkosten voor onroerende goederen;20° "lokale aankoop" : een opdracht gesloten met een aanvaarde factuur gedefinieerd in artikel 92 van de wet en in artikelen 110, § 1, 4°, en 115, tweede lid, van het KB defensie en veiligheid die betrekking heeft op een uitgave gerealiseerd in het kader van een provisionele vastlegging genomen op basis van een ramingsstaat;21° "FOR" : Federale Opdrachten-centrale van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;22° "Ruil" : het contract in de zin van artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek waarbij de partijen aan elkaar een zaak in plaats van een andere zaak geven;23° "Contract": de overeenkomst in de zin van artikelen 1101 en 1106 van het Burgerlijk Wetboek, getekend door de ordonnateur en de opdrachtnemer, specifiek opgesteld om de rechten en verplichtingen van de partijen te hernemen in het kader van een overheidsopdracht of concessieovereenkomst als de leidende dienst oordeelt dat de loutere betekening van de goedkeuring van de offerte onvoldoende is om de verplichtingen van de partijen te definiëren. HOOFDSTUK 2. - Overdracht van bevoegdheid inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de klassieke sectoren en op defensie- en veiligheidsgebied Afdeling 1. - Bepalingen toepasselijk op alle overheidsopdrachten met

uitzondering van de lokale aankopen, en op concessieovereenkomsten

Art. 2.§ 1. Aan de ordonnateurs vermeld in tabellen 1 en 2 worden de bevoegdheden, beschreven in artikel 3, overgedragen binnen de perken van hun bevoegdheidsdrempels bepaald in deze tabellen in functie van de waarde van de overheidsopdracht of concessieovereenkomst en van de gunningswijze. § 2. In geval van afwezigheid van een ordonnateur, worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door de overheid aangeduid om de functie ad interim te vervullen, onverminderd tabel 1, § 2. § 3. De overgedragen bevoegdheid mag niet verder worden overgedragen. § 4. Elke ordonnateur kan de bevoegdheid, toegekend aan ordonnateurs die hen hiërarchisch en/of functioneel ondergeschikt zijn, beperken. § 5. In welk stadium van de procedure dan ook, kan de Minister een bijzondere overdracht van bevoegdheid aan een gecentraliseerde ordonnateur boven zijn bevoegdheidsdrempel bepaald in tabel 1 toekennen, in voorkomend geval na goedkeuring door de Ministerraad.

Voor wat uitvoerings- en wijzigingsbeslissingen betreft, mag deze overdracht van bevoegdheid in het contract of in de brief van kennisgeving hernomen worden indien deze door de Minister getekend is.

Art. 3.De overdracht omvat de bevoegdheid om : 1° de overheidsopdracht of de concessieovereenkomst voor te bereiden, dat wil zeggen : a) zijn voorafgaandelijk akkoord geven om de procedure op te starten, meer bepaald het voorwerp van de overheidsopdracht of van de concessieovereenkomst goed te keuren, te beslissen over zijn gunningswijze, en de essentiële elementen van de opdracht te bepalen;b) zijn voorafgaandelijk akkoord geven voor de deelname van de Ministerie van Landsverdediging tot een gemeenschappelijke overeenkomst in het kader van de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten;c) de opdrachtdocumenten goed te keuren.Voor de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten waarvoor de Minister ordonnateur is, worden de opdrachtdocumenten door Div MP goedgekeurd; d) de goedkeuring van een eventuele vooraankondiging wordt gedelegeerd naar de leidende dienst en kan plaatsvinden vóór het voorafgaandelijk akkoord van de ordonnateur voorzien in punt a);2° de kandidaten en de inschrijvers selecteren, het eventuele selectieverslag goed te keuren en de gemotiveerde selectie-beslissing te ondertekenen.De ondertekening van de informatiebrieven naar de kandidaten wordt gedelegeerd naar de leidende dienst; 3° de overheidsopdracht of de concessieovereenkomsten al dan niet te gunnen dat wil zeggen : a) de offertes te evalueren en deze die onregelmatig zijn te weren;b) het verslag van gunning of niet-gunning goed te keuren, de gemotiveerde beslissing van gunning of niet-gunning te ondertekenen;c) indien nodig, de deelname van de Ministerie van Landsverdediging tot een gemeenschappelijke overeenkomst in het kader van de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten bevestigen;d) de ondertekening van de informatiebrieven naar de inschrijvers wordt gedelegeerd naar de leidende dienst;4° de overheidsopdracht of de concessieovereenkomst al dan niet te sluiten, door de ondertekening en notificatie van de eventuele contracten of notificatiebrieven;5° toezicht te houden op de uitvoering van de overheidsopdracht of de concessieovereenkomst, namelijk de uitvoeringsbeslissingen te nemen, onverminderd de rol van de mogelijke leidende ambtenaar bepaald in overeenstemming met artikel 11 van het KB AUR, met dien verstande dat : a) het nemen van de volgende uitvoeringsbeslissingen wordt gedelegeerd naar de leidende dienst, inclusief voor gemeenschappelijke overeenkomsten in het kader van de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten gesloten door een andere aanbestedende overheid : - de uitvoeringsbeslissingen in toepassing van de opdrachtdocumenten; - de goedkeuring van facturen voor voorschotten of betalingen in mindering of van opvraging van storting door de schuldvordering te tekenen "goed voor betaling" indien de uitgave het voorwerp uitmaakt van een bepaling van de opdrachtdocumenten; - de uitvoeringsbeslissingen betreffende de vrijgave van de borgtocht; b) voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten geplaatst door een gecentraliseerde ordonnateur of door de Minister, het nemen van de volgende uitvoeringsbeslissingen wordt gedelegeerd aan de ordonnateurs van tabel 1, § 1, binnen de perken van hun bevoegdheidsdrempel bepaald in kolom (2), inclusief voor gemeenschappelijke overeenkomsten in het kader van de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten gesloten door een andere aanbestedende overheid : - de beslissingen betreffende de teruggave van vertragingsboetes en van straffen; - de beslissingen betreffende kortingen wegens minderwaarde; - de goedkeuring van facturen of van opvraging van storting door de schuldvordering te tekenen "goed voor betaling" indien de uitgave afwijkt of niet het voorwerp uitmaakt van een bepaling in de opdrachtdocumenten; c) voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten geplaatst door een gecentraliseerde ordonnateur of door de Minister, het nemen van de uitvoeringsbeslissingen die niet gedelegeerd werd door punten a) en b) wordt overgedragen aan Div MP;6° wijzigingsbeslissingen van de overheidsopdracht of van de concessieovereenkomst te nemen, met dien verstande dat : a) het nemen van de volgende wijzigingsbeslissingen wordt gedelegeerd naar de leidende dienst : - de wijzigingsbeslissingen met administratief karakter, zoals juridische vorm, naam, maatschappelijke zetel of statuten van de opdrachtnemer of van de concessiehouder, of de modificaties betreffende de leidende ambtenaar of leidende dienst; - de wijzigingsbeslissingen betreffende de vervanging van de opdrachtnemer voorzien in artikel 38/3 van het KB AUR; - de wijzigingsbeslissingen betreffende prijsherziening voorzien in artikel 38/7 van het KB AUR; b) voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten geplaatst door een gecentraliseerde ordonnateur of door de Minister, wordt het nemen van de volgende wijzigingsbeslissingen gedelegeerd aan de ordonnateurs van tabel 1, § 1, binnen de perken van hun bevoegdheidsdrempel bepaald in kolom (2) : - de wijzigingsbeslissingen in toepassing van een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausule hernomen in de opdrachtdocumenten zoals voorzien in artikel 38 van het KB AUR die in a) niet hernomen zijn; - de wijzigingsbeslissingen betreffende aanvullende werken, leveringen of diensten voorzien in artikel 38/1 van het KB AUR; - de wijzigingsbeslissingen te wijten aan onvoorzienbare omstandigheden voorzien in artikel 38/2 van het KB AUR; - de "de minimis" wijzigingsbeslissingen voorzien in artikel 38/4 van het KB AUR; - de niet-wezenlijke wijzigingsbeslissingen voorzien in artikel 38/5 van het KB AUR; - de wijzigingsbeslissingen ten gevolge van een wijziging van de heffingen in België die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag voorzien in artikel 38/8 van het KB AUR; c) voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten geplaatst door een gecentraliseerde ordonnateur of door de Minister, het nemen van de wijzigingsbeslissingen die niet gedelegeerd werd door punten a) en b) wordt overgedragen aan Div MP, voor zover het bedrag van de beslissing vijftien procent van de initiële waarde van de overheidsopdracht of van de concessieovereenkomst niet overschrijdt;d) voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten geplaatst door een gecentraliseerde ordonnateur of door de Minister, het nemen van de beslissingen betreffende een complementair visum of een visumverhoging die niet het gevolg is van een wijzigingsbeslissing wordt gedelegeerd aan de ordonnateurs van tabel 1, binnen de perken van de bevoegdheidsdrempel bepaald in kolom (2).Indien de betrokken beslissing door de Minister genomen moest worden, wordt deze bevoegdheid overgedragen aan Div MP.

Art. 4.§ 1. Behoudens andere vermelding, omvat het bedrag dat in aanmerking komt om de drempel van de overdracht van bevoegdheid te bepalen, in elk stadium van de plaatsingsprocedure, het totale werkelijke of geraamde bedrag van de opdracht in lopende euro, erbij inbegrepen de bijkomende kosten, exclusief BTW, rekening houdend met de wettelijk bepaalde ramingsregels. § 2. Voor de beslissingen betreffende overheidsopdrachten voor aanvullende werken, leveringen of diensten die worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met toepassing van artikel 25, 3°, a., en 4°, a., van de wet defensie en veiligheid, of voor aanvullende leveringen die worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met toepassing van artikel 42, § 1, 4°, b., van de wet, wordt ook het bedrag van de hoofdopdracht meegerekend, onverminderd artikel 5, 2° , van het KB Del. § 3. Voor de wijzigingsbeslissingen met financiële weerslag wordt alleen de potentiële financiële weerslag van de beslissing in aanmerking genomen. § 4. Voor de uitvoeringsbeslissingen betreffende de teruggave van vertragingsboete of van straf, wordt het initieel volledige bedrag van de vertragingsboete of van de straf in aanmerking genomen. § 5. Voor de uitvoeringsbeslissingen betreffende kortingen wegens minderwaarde, wordt alleen het bedrag van de korting in aanmerking genomen.

Art. 5.§ 1. Div MP heeft de bevoegdheid om de meerjarige overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten geplaatst door de Minister te verlengen. § 2. Div MP heeft de bevoegdheid om in de meerjarige overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met gedefinieerde opties of voorwaardelijke gedeelten, geplaatst door de Minister, deze opties of gedeelten te bestellen, zowel als deze van gemeenschappelijke overeenkomsten in het kader van de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten gesloten door een andere aanbestedende overheid. § 3. De ordonnateurs van tabellen 1 en 2 hebben de bevoegdheid om de meerjarige overheidsopdrachten, concessieovereenkomsten en raamovereenkomsten die zij hebben geplaatst, te verlengen. Zij hebben de bevoegdheid om de opties of voorwaardelijke gedeelten te bestellen van de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten die zij hebben geplaatst.

Art. 6.De bepalingen van de huidige afdeling zijn eveneens van toepassing voor de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in naam en voor rekening van zowel nationale als internationale derden, waarvoor geen voorafgaande goedkeuring van de Ministerraad vereist is, in overeenstemming met artikel 5, 5°, van het KB Del.

Art. 7.De overdracht van bevoegdheid aan een gedecentraliseerde ordonnateur geldt niet voor de aankoop van voertuigen. Deze restrictie is niet van toepassing voor de Belgian Pipeline Organisation als hij voertuigen aankoopt in opdracht en gefinancierd door het Central Europe Pipeline System. Afdeling 2. - Bepalingen toepasselijk op ruilovereenkomsten

Art. 8.Div MP heeft de bevoegdheid, binnen de perken van zijn bevoegdheidsdrempels bepaald in tabel 1, § 1, in functie van de ruilwaarde, om ruilovereenkomsten voor te bereiden, te gunnen, te sluiten en uit te voeren. Afdeling 3. - Gezamenlijke opdrachten en overheidsopdrachten en

raamovereenkomsten gerealiseerd via aankoop- en opdrachtencentrales

Art. 9.§ 1. De ordonnateurs van tabel 1, § 1, binnen de perken van hun bevoegdheidsdrempel bepaald in kolom (1), en de ordonnateurs van tabel 2 binnen de perken van hun bevoegdheidsdrempel, kunnen beslissen, bij aanvang van de procedure om beroep te doen op de FOR. Desgevallend duiden ze de leidende ambtenaren aan die gemachtigd zijn om bestellingen te plaatsen. § 2. Voor de realisatie van overheidsopdrachten en raamovereenkomsten waarvoor een andere aanbestedende overheid (leidende partij) aankoop- of opdrachten-centrale is en het Ministerie van Landsverdediging gebruikende partij is, zijn de delegaties zoals bepaald in artikel 9, § 1, van dit besluit geldig, mits de in plaats stelling van een voorafgaand gepast juridisch kader. § 3. Voor de voorbereiding, goedkeuring en toezicht op de uitvoering van overheidsopdrachten en raamovereenkomsten waarvoor het Ministerie van Landsverdediging aankoop- of opdrachtencentrale is (leidende partij) ten voordele van gebruikende partijen, zijn de delegaties zoals bepaald in tabel 1, § 1, van dit besluit in functie van de waarde van de overheidsopdracht of van de raamovereenkomst en de gunningswijze geldig, mits de in plaats stelling van een voorafgaand gepast juridisch kader. § 4. Voor de realisatie van gezamenlijke opdrachten geplaatst door een andere aanbestedende overheid (leidende partij) en waarvan de Ministerie van Landsverdediging gebruikende partij is, zijn de delegaties zoals bepaald in artikel 9, § 1, van dit besluit geldig, mits de in plaats stelling van een voorafgaand gepast juridisch kader. § 5. Voor de voorbereiding, goedkeuring en toezicht op de uitvoering van gezamenlijke opdrachten door het Ministerie van Landsverdediging (leidende partij) ten voordele van gebruikende partijen, zijn de delegaties zoals bepaald in tabel 1, § 1, van dit besluit in functie van de waarde van de overheidsopdracht en de gunningswijze geldig, mits de in plaats stelling van een voorafgaand gepast juridisch kader. § 6. Het juridische kader voorzien in §§ 2 tot 5 kan, naargelang het geval, bestaan uit: - Het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017014404 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid sluiten; - Een andere legislatieve of reglementaire akte; - De statuten van de aankoop- of opdrachtencentrale; - Een schriftelijk protocol of conventie getekend voor het Ministerie van Landsverdediging met de leidende partij of de gebruikende partijen door de bevoegde ordonnateur van tabel 1, § 1, binnen de perken van de bevoegdheidsdrempel bepaald in kolom (2); of - Elk ander gepast geacht instrument. § 7. Het in aanmerking te nemen bedrag voor de delegatie omvat, in de gevallen van §§ 2 en 4, enkel het aandeel van het Ministerie van Landsverdediging, en in de gevallen van §§ 3 en 5, het totaal bedrag van de gebruikende partijen en het Ministerie van Landsverdediging. Afdeling 4. - Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten geplaatst

door in het buitenland gevestigde diensten, of met een andere Staat, een instelling opgericht door lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie of een Europese openbare instantie

Art. 10.§ 1. De ordonnateurs van tabel 1, binnen de perken van hun bevoegdheidsdrempels bepaald in tabel 1, § 1, kolom (1), hebben de bevoegdheid om de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten voor te bereiden, goed te keuren en toezicht te houden op de uitvoering ervan die in naam en voor rekening van België gegund en gesloten worden door een andere Staat, een instelling opgericht door lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie of een Europese openbare instantie, rekening houdend met Art 10, § 2, van het KB Del. § 2. De ordonnateurs van tabel 1, binnen de perken van hun bevoegdheidsdrempels bepaald in tabel 1, § 1, kolom (2), hebben de bevoegdheid om de transacties die in het kader van het NATO Logistic Stock Exchange uitgevoerd worden voor te bereiden, te gunnen, te sluiten en toezicht te houden op de uitvoering ervan, rekening houdend met Art 10, § 2, van het KB Del.

Art. 11.§ 1. Div MP heeft de bevoegdheid, binnen de perken van zijn bevoegdheidsdrempels bepaald in tabel 1, § 1, van dit besluit in functie van de waarde van de overheidsopdracht of van de concessieovereenkomst en de gunningswijze, om de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de Verenigde Staten van Amerika en Canada, alsook de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten die te sluiten zijn met de regering van de Verenigde Staten van Amerika (FMS cases), voor te bereiden, rekening houdend met Art 10, § 2, van KB Del. § 2. De Directeur van de Belgian Military Supply Office heeft de bevoegdheid om, op basis van een aankooporder getekend door de bevoegde ordonnateur van § 1, de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de Verenigde Staten van Amerika en Canada, alsook de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten die te sluiten zijn met de regering van de Verenigde Staten van Amerika (FMS cases), te gunnen, te sluiten en toezicht te houden op de uitvoering ervan, rekening houdend met Art 10, § 2, van KB Del. § 3. Voor de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten bedoeld in § 1 waarvoor de Minister ordonnateur is, wordt de ondertekening van het aankooporder bedoeld in § 2 overgedragen aan Div MP. Afdeling 5. - Bijzondere ordonnateurs in het kader van operaties,

militaire bijstand en training

Art. 12.§ 1. In het geval van een ontplooiing van een Belgisch detachement in het kader van operaties in het buitenland, militaire bijstand of training in het buitenland kan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Material Resources beslissen om een bijzondere ordonnateur aan te duiden die de troepen vergezelt. Deze ordonnateur zal de bevoegdheid hebben overheidsopdrachten voor te bereiden, te gunnen, te sluiten en toezicht te houden op de uitvoering ervan, op basis van artikelen 18, § 2, 4°, en 25, 5°, van de wet defensie en veiligheid, van een bedrag lager dan of gelijk aan het bedrag bedoeld in artikel 33, eerste lid, 2°, van het KB defensie en veiligheid, voor zover deze overheidsopdrachten noodzakelijk zijn om te beantwoorden aan dringende behoeften, eigen aan de specifieke situatie ter plaatse, zonder dewelke het goed verloop van de opdracht in het gedrang zou worden gebracht. § 2. De aanduiding van een bijzondere ordonnateur gebeurt in één van de bijlagen aan het operatieorder.

Art. 13.§ 1. Bij hoogdringendheid en in omstandigheden die niet toelaten een ordonnateur uit tabel 1 te laten tussenkomen, hebben de volgende ordonnateurs de bevoegdheid om de volgende overheidsopdrachten te verwezenlijken: 1° De Chef van de Divisie Steun van het Stafdepartement Operaties en Training inzake overheidsopdrachten die noodzakelijk zijn om de goede uitvoering van een operatie, van een militaire bijstand of van een dringende transportopdracht te verzekeren.2° Met het oog op de bescherming van mensenlevens, de voorziening in medische verzorging, vervoer of repatriëring of de verzekering van de gebruiksveiligheid van het materieel: a) De overheid met de hoogste graad die de eenheid of de instelling beveelt in het buitenland;b) De boordcommandant van een militair luchtvaartuig in het buitenland;c) De commandant van een schip van de Marinecomponent in het buitenland. § 2. De bevoegdheidsdrempel bedraagt 700.000 EUR (exclusief BTW). Afdeling 6. - Overheidsopdrachten van beperkte waarde

Art. 14.§ 1. De ordonnateurs vermeld in tabel 3 hebben de bevoegdheid tot het voorbereiden, gunnen, sluiten en toezicht uitoefenen op de uitvoering van lokale aankopen binnen de perken van hun bevoegdheidsdrempels bepaald in deze tabel. Zij kunnen deze bevoegdheid niet aanwenden voor de realisatie van meerjarige overheidsopdrachten. § 2. In geval van afwezigheid van een ordonnateur lokale aankopen, worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door de overheid aangeduid om de functie ad interim te vervullen. § 3. De overgedragen bevoegdheid mag niet verder worden overgedragen.

Art. 15.De ordonnateurs vermeld in tabel 1 hebben de bevoegdheid om opdrachten gesloten met een aanvaarde factuur gedefinieerd in artikel 92 van de wet en in artikelen 110, § 1, 4°, en 115, tweede lid, van het KB defensie en veiligheid verschillend van deze vermeld in artikel 14 voor te bereiden, te gunnen, te sluiten en toezicht te houden op de uitvoering ervan. Afdeling 7. - Overeenkomsten en de overheidsopdrachten

en concessieovereenkomsten die eruit voortspruiten

Art. 16.Div MP heeft de bevoegdheid, binnen de perken van zijn bevoegdheidsdrempel bepaald in tabel 1, § 1, kolom (2), om elk ontwerp van overeenkomst in nationaal of in internationaal verband dat tot gevolg zou kunnen hebben dat het Ministerie van Landsverdediging zich zou verbinden op het gebied van overheidsopdrachten of van concessieovereenkomsten te ondertekenen en te wijzigen, desgevallend na de voorafgaande goedkeuring van de Ministerraad, conform artikel 3, § 3, van het KB Del.

Art. 17.§ 1. De overeenkomsten in nationaal of in internationaal verband waarbij het Ministerie van Landsverdediging zich niet verbindt op het gebied van overheidsopdrachten of van concessieovereenkomsten, noch op budgettair vlak, worden hetzij door de Minister van Landsverdediging, hetzij door de Chef van Defensie, hetzij door de Onderstafchef van het betrokken stafdepartement of door de Directeur-generaal van de betrokken algemene directie ondertekend en gewijzigd, in functie van het voorwerp van de betrokken overeenkomst en van het niveau van de andere tekenende partij. § 2. De overeenkomsten in nationaal verband waarbij het Ministerie van Landsverdediging zich niet verbindt op het gebied van overheidsopdrachten of van concessieovereenkomsten, maar die het Ministerie van Landsverdediging zou kunnen verbinden op budgettair vlak terwijl ze geen diverse uitgaven zijn, worden ondertekend en gewijzigd door de ordonnateurs van tabel 1, binnen de perken van hun bevoegdheidsdrempels bepaald in tabel 1, § 1, kolom (2).

Art. 18.§ 1. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst of door een bijzondere bevoegdheidsoverdracht in toepassing van artikel 2, § 5, van dit besluit, hebben de ordonnateurs van tabel 1, binnen de perken van hun bevoegdheidsdrempels bepaald in tabel 1, § 1, in functie van de waarde van de overheidsopdracht of van de concessieovereenkomst en de gunningswijze, de bevoegdheid om de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten die voortvloeien uit overeenkomsten in nationaal of internationaal verband voor te bereiden, te gunnen, te sluiten en toezicht te houden op de uitvoering ervan . § 2. Naargelang het geval en in de specifieke betrokken stadia van de procedure zijn deze overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten onderworpen aan de tussenkomst van de Ministerraad conform het KB Del of aan het voorafgaand toezicht door de Ministerraad conform het KB internationale samenwerking/deelname. Afdeling 8. - De raamovereenkomsten en de overheidsopdrachten gesteund

op raamovereenkomsten

Art. 19.§ 1. De ordonnateurs vermeld in tabellen 1 en 2 hebben de bevoegdheid, binnen de perken van hun bevoegdheidsdrempels bepaald in deze tabellen in functie van de waarde van de raamovereenkomst en van de gunningswijze, om raamovereenkomsten voor te bereiden, te gunnen, te sluiten en toezicht te houden op de uitvoering ervan. Het bedrag dat in aanmerking komt om de drempel van de overdracht van bevoegdheid te bepalen is de geraamde waarde van de raamovereenkomst op basis van artikel 4. § 2. De ordonnateurs vermeld in tabellen 1 en 2 hebben de bevoegdheid om de meerjarige raamovereenkomsten, die zij hebben gesloten, te verlengen. Voor de raamovereenkomsten door de Minister gesloten, wordt deze bevoegdheid gedelegeerd aan Div MP. § 3. De ordonnateurs vermeld in tabellen 1 en 2 hebben de bevoegdheid om de uitvoerings- en wijzigingsbeslissingen te nemen voor de raamovereenkomsten die ze gesloten hebben, onverminderd de rol van de mogelijke leidende ambtenaar bepaald in overeenstemming met artikel 11 van het KB AUR, met dien verstande dat: a) de voorbereiding, de gunning, de sluiting en het toezicht op de uitvoering, inclusief de uitvoerings- en wijzigingsbeslissingen, van de overheidsopdrachten gesteund op de raamovereenkomst worden gedelegeerd aan de leidende dienst;b) voor de uitvoerings- en wijzigingsbeslissingen van de raamovereenkomst zijn de regels van artikel 3, 5° en 6° van toepassing. Afdeling 9. - Overige overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

die niet onder de toepassing vallen van de bepalingen van de wetten

Art. 20.De overheidsopdrachten binnen het toepassingsgebied van artikelen 26 tot 34 van de wet of van artikel 18 van de wet defensie en veiligheid, en de concessieovereenkomsten binnen het toepassingsgebied van artikelen 4 tot 17 van de wet concessies, onder voorbehoud van de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten beoogd in artikel 17 van dit besluit, worden voorbereid, gegund, gesloten en uitgevoerd door de ordonnateurs van tabel 1, binnen de perken van hun bevoegdheid in tabel 1, § 1, kolom (2), conform de artikelen 3, 5 en 6 van het KB Del. HOOFDSTUK 3. - Overdracht van bevoegdheid inzake diverse uitgaven

Art. 21.§ 1. De overheden vermeld in tabel 4 hebben de bevoegdheid om diverse uitgaven te realiseren. § 2. De overheden vermeld in tabel 4, § 1, mogen op hun verantwoordelijkheid, een beperkt aantal hen ondergeschikte overheden, nominatief aanduiden die bevoegd zijn om welbepaalde uitgaven goed te keuren onder een vastgestelde drempel. Voor wat betreft de overeenkomsten gesloten met de regering van de Verenigde Staten van Amerika (FMS cases) mogen zij de directeur van het Belgian Military Supply Office aanduiden.

Deze aanduiding wordt geformaliseerd door een gedateerde en getekende nota. § 3. De overheden vermeld in tabel 4, § 2, mogen diverse uitgaven realiseren binnen de perken van de bevoegdheidsdrempel bepaald in deze tabel. § 4. In geval van afwezigheid van overheid bevoegd om diverse uitgaven te realiseren, worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door de overheid aangeduid om de functie ad interim te vervullen. § 5. Behalve voor wat de aanduiding vermeld in § 2 betreft, mag de overgedragen bevoegdheid niet verder worden overgedragen.

Art. 22.§ 1. De bijzondere ordonnateur vermeld in artikel 12 die de troepen vergezelt heeft de bevoegdheid om diverse uitgaven te realiseren tot een bedrag van 200.000 EUR (exclusief BTW), voor zover deze uitgaven noodzakelijk zijn om te beantwoorden aan dringende behoeften, eigen aan de specifieke situatie ter plaatse, zonder dewelke het goed verloop van de opdracht in het gedrang zou worden gebracht. § 2. Bij hoogdringendheid en in omstandigheden die niet toelaten een ordonnateur uit tabel 4 te laten tussenkomen, hebben de volgende ordonnateurs de bevoegdheid om de volgende diverse uitgaven te realiseren tot een bedrag van 350.000 EUR (exclusief BTW) : 1° De Chef van de Divisie Steun van het Stafdepartement Operaties en Training inzake diverse uitgaven die noodzakelijk zijn om de goede uitvoering van een operatie, van een militaire bijstand of van een dringende transportopdracht te verzekeren.2° Met het oog op de bescherming van mensenlevens, de voorziening in medische verzorging, vervoer of repatriëring of de verzekering van de gebruiksveiligheid van het materieel : a) De overheid met de hoogste graad die de eenheid of de instelling beveelt in het buitenland;b) De boordcommandant van een militair luchtvaartuig in het buitenland;c) De commandant van een schip van de Marinecomponent in het buitenland. HOOFDSTUK 4. - Overdracht van bevoegdheid inzake vervreemding

Art. 23.§ 1. Div MP en de sectiechef van de Verkoopdienst, binnen de perken van hun bevoegdheidsdrempels bepaald in tabel 1, § 1, in functie van de waarde van de verkoop en de gunningswijze, hebben de bevoegdheid om, behoudens voor contracten betreffende wapens en munitie en voor transacties met een buitenlandse regering : 1° onderhandse contracten voor verkoop van materieel voor te bereiden, te gunnen, te sluiten en toezicht te houden op de uitvoering ervan;2° contracten voor verkoop van het materieel aangeboden tijdens de openbare verkopen voor te bereiden, te gunnen, te sluiten en toezicht te houden op de uitvoering ervan. § 2. Voor sommige verkoopcontracten, kan Div MP een andere sectie dan de Verkoopdienst aanduiden als leidende dienst. Deze leidende dienst werkt voor deze contracten onder toezicht van de Verkoopdienst. § 3. Voor de vervreemdingen die in het kader van het NATO Logistic Stock Exchange uitgevoerd worden, is artikel 10, § 2, van toepassing.

Art. 24.De vermelde bedragen zijn de geschatte bedragen bij opstart van de procedure, onafhankelijk van het uiteindelijke bedrag van de verkoop, rekening houdend met de bepalingen van artikel 4. HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 25.Het ministerieel besluit van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten0 houdende overdracht van bevoegdheid wordt opgeheven.

Art. 26.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de eerste werkdag die zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt.

Brussel, 31 juli 2018.

S. VANDEPUT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^