Ministerieel Besluit van 31 juli 2019
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 van organisatieafdeling 13 en programma 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020200539
pub.
11/02/2020
prom.
31/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020200539

WAALSE OVERHEIDSDIENST


31 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 van organisatieafdeling 13 en programma 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019


De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2018 pub. 26/02/2019 numac 2019030151 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, artikel 22;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 juli 2019;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.15 van programma 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, om de bouw van een uitbreiding van het Centrum "La Lanterne" te Edingen en de aanleg van onthaalinfrastructuur voor jonge groeiende ondernemingen mogelijk te maken, Beschließen

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.400 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 13 naar programma 04 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 02 en 04 van organisatieafdelingen 13 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 wordt gewijzigd als volgt:

(in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

O.A. 13 73.04.02

10.699

1.752

- 1.400

-

9.299

1.752

O.A. 18 51.15.04

949

1.750

+ 1.400

-

2.349

1.750


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 31 juli 2019.

C. DI ANTONIO J.-L. CRUCKE


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^