Ministerieel Besluit van 31 maart 2005
gepubliceerd op 11 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202048
pub.
11/08/2005
prom.
31/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 MAART 2005. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005


De Minister van Economie en Tewerkstelling, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004027300 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.12, programma 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 3 juni 2004 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van « Phasing out » van Doelstelling 1 Henegouwen 2000-2006, namelijk het volgende dossier (titel, operator en codificatie van het medegefinancierde project) : « Phasing-out » van Doelstelling 1 - Henegouwen (2000-2006);

Hoofdlijn 1 : de groei polariseren door de ontwikkeling van de productieve basis;

Maatregel 1.4 : ontwikkeling van een dienstplatform en stimulering van economische netwerken;

Titel : ontwikkeling van een dienstplatform en stimulering van economische netwerken;

Operators : de « A.S.B.L. Animecoh », de « S.C.R.L. Devecoh » en de « A.S.B.L. Equilibre »;

Basisallocatie : 31.12.06;

Ordonnanceringskredieten : 400 duizend EUR;

Codificatie van het project : E P1B 1 10400 0020 G, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 400 duizend EUR overgedragen van programma 07 van organisatieafdeling 30 naar programma 06 van organisatieafdeling 11.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 07 van organisatieafdeling 30 en van programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 31 maart 2005.

J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^