Ministerieel Besluit van 31 maart 2005
gepubliceerd op 11 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

bron
ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2005202052
pub.
11/08/2005
prom.
31/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 MAART 2005. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005


De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.05, programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 13 februari 2003 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van « Phasing out » van Doelstelling 1, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : « Phasing out » - Doelstelling 1;

Hoofdlijn 1 : De groei polariseren door de ontwikkeling van de productieve basis;

Maatregel 3.1 : Structurerende onthaalinfrastructuren die noodzakelijk zijn voor de economische herstructurering van het gebied;

Titel : Inrichting van een havengebied als een onthaalinfrastructuur;

Operator : Autonome haven « Centre et de l'Ouest » S.C.R.L.;

Basisallocatie : 73.05.01;

Ordonnanceringskredieten : 31 duizend EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 10303 0017 C, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 31 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 52.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 30 en van programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 31 maart 2005.

M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^