Ministerieel Besluit van 31 maart 2005
gepubliceerd op 12 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2005202069
pub.
12/08/2005
prom.
31/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 MAART 2005. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 maart 2005;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.14, programma 06 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om het tekort aan kredieten op te vullen met het oog op de uitvoering van informaticabeleiden, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 190 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 190 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 53 naar programma 06 van organisatieafdeling 50.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 06 van organisatieafdeling 50 en van programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 31 maart 2005.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^