Ministerieel Besluit van 31 maart 2005
gepubliceerd op 12 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

bron
ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2005202071
pub.
12/08/2005
prom.
31/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 MAART 2005. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005


De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.10, programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 2 mei 2002 en 4 december 2003 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Doelstelling 2 - Luik, namelijk het volgende dossier (titel en codificaties van het medegefinancierde project) : Doelstelling 2 - Luik;

Hoofdlijn : 5 : Bevordering van een duurzame stedelijke ontwikkeling Maatregel : 5.2 : Bevordering van het openbaar vervoer en van zachte vervoermiddelen Titel : Verbinding tussen de "pont de Fétinne" en de "pont Mativa" op de rechteroever van de afdrijving (RAVeL) Operator : Ministerie van Uitrusting en Openbaar Vervoer;

Basisallocatie : 73.10.01;

Ordonnanceringskredieten : 2 duizend EUR;

Codificatie van het project : E 2UR 1 50200 0080 C, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 2 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 52.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 30 en van programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : (duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 31 maart 2005.

M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^