Ministerieel Besluit van 31 mei 2007
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 waarbij de vestiging van het vliegveld van Cerfontaine wordt toegelaten

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2007202077
pub.
26/06/2007
prom.
31/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER


31 MEI 2007. - Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 21 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003027512 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit waarbij de vestiging van het vliegveld van Cerfontaine wordt toegelaten sluiten waarbij de vestiging van het vliegveld van Cerfontaine wordt toegelaten


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Gelet op het Verdrag inzake de Internationale burgerluchtvaart, ondertekend te Chicago op 7 december 1944 en goedgekeurd bij de wet van 30 april 1947, inzonderheid op bijlage 14, band I;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd, o.a., door de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 7°;

Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der Luchtvaart;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling van de luchtvaart, inzonderheid op artikel 43, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003027512 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit waarbij de vestiging van het vliegveld van Cerfontaine wordt toegelaten sluiten waarbij de vestiging van het vliegveld van Cerfontaine wordt toegelaten;

Gelet op de verzoeken tot schorsing en nietigverklaring die de Belgische Staat bij de Raad van State heeft ingediend tegen het ministerieel besluit van 21 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003027512 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit waarbij de vestiging van het vliegveld van Cerfontaine wordt toegelaten sluiten;

Gelet op het arrest nr. 127.700, uitgesproken op 3 februari 2004, waarbij de Raad van State genoemd besluit schorst;

Gelet op het verslag van het Auditoraat van de Raad van State van 5 december 2006 over het verzoek tot nietigverklaring van het ministerieel besluit van 21 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003027512 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit waarbij de vestiging van het vliegveld van Cerfontaine wordt toegelaten sluiten, waarin het eerste middel afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, X, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der Luchtvaart, van artikel 43, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling van de luchtvaart, [...], de onbevoegdheid van de dader en de overschrijding van bevoegdheid gegrond geacht wordt;

Overwegende derhalve dat het ministerieel besluit van 21 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003027512 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit waarbij de vestiging van het vliegveld van Cerfontaine wordt toegelaten sluiten ingetrokken moet worden, Besluit : Enig artikel. Het ministerieel besluit van 21 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003027512 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit waarbij de vestiging van het vliegveld van Cerfontaine wordt toegelaten sluiten tot toelating van de vestiging van het vliegveld van Cerfontaine bedoeld in artikel 1 van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden wordt ingetrokken.

Namen, 31 mei 2007.

A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^