Ministerieel Besluit van 31 mei 2017
gepubliceerd op 26 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Deontologische Code van de toeristische gidsen en tot invoeging van bepalingen in het Waals Toerismewetboek

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017012720
pub.
26/06/2017
prom.
31/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012720

WAALSE OVERHEIDSDIENST


31 MEI 2017. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Deontologische Code van de toeristische gidsen en tot invoeging van bepalingen in het Waals Toerismewetboek


De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het Waals Toerismewetboek, inzonderheid op de artikelen 620.D, § 2, eerste lid, 622.D, 626.D, § 1, eerste lid, 1°, § 2, eerste lid, 2° en § 3, eerste en tweede leden, 627.D, 628.D, 631.D, 636.D, eerste lid, 637.D, 644.D en 645.D, ingevoegd bij het decreet van 10 november 2016 en het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2017;

Gelet op het advies van de Raad voor Toerisme, gegeven op 19 december 2016;

Gelet op het rapport van 10 maart 2017, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies nr. 60.975/4 van de Raad van State, gegeven op 8 maart 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De Deontologische Code van de toeristische gidsen, zoals vermeld in bijlage 1 bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2.In het Waals Toerismewetboek wordt een artikel 625.D ingevoegd, luidend als volgt : "Art. 625.D. De modellen van de badge en van de kaart bedoeld in artikel 623.D worden in bijlage 31 bepaald.

De geldigheidsduur van de badges is vijf jaar te rekenen van hun afgifte".

Art. 3.In hetzelfde Wetboek worden de artikelen 629.D en 630.D ingevoegd, luidend als volgt : "Art. 629.D. Om erkend te worden moet de toeristische gids tot één of meerdere van de volgende categorieën behoren : 1° de gids-conferancier : de persoon die zijn activiteit in het Franse taalgebied uitoefent en die houder is van : a) ofwel de academische graad van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs, overeenkomstig het decreet van 8 februari 2001 tot vaststelling van de initiële opleiding van de geaggregeerden voor het hoger secundair onderwijs of van een academische graad van master met didactische finaliteit, overeenkomstig artikel 70, § 2, van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies;b) ofwel een academische graad van master, zoals bepaald in artikel 6, § 1, van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten of van een gelijkwaardig geachte titel verworven in een lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte en die, in het met diploma afgesloten studieprogramma, een praktijk als musumgids of erfgoedgids insluit;2° de regionale gids : de persoon die zijn activiteit in het Franse taalgebied uitoefent en die houder is van een diploma van toeristische gids - regionale gids gehomologeerd door de Franse Gemeenschap of van een gelijkwaardig geachte titel verworven in een lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte;3° de gids-tochtbegeleider : de persoon die zijn activiteit in België of in het buitenland uitoefent en die houder is van een diploma van gids-tochtbegeleider gehomologeerd door de Franse Gemeenschap of van een gelijkwaardig geachte titel verworven in een lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte;4° de gids-groot toerisme : de persoon die een ervaring inzake leiding van groepen tijdens een excursie of een reis buiten België aantoont, waarbij hij de commentaren over de tijdens deze reis bezochte toeristische rijkdommen verzekert, en die houder is van een diploma van gids - groot toerisme gehomologeerd door de Franse Gemeenschap of van een gelijkwaardig geachte titel verworven in een lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte;5° de lokale of thematische gids : de persoon die een activiteit van toeristische gids in een bepaalde omtrek of over een bepaald thema in het Franse taalgebied uitoefent;6° de gids-natuur-avontuur : de persoon die zijn activiteit in België of in het buitenland uitoefent en die houder is van een pedagogisch brevet tocht, alpinisme, beklimming of speleologie afgegeven door ADEPS of van een gelijkwaardig geachte titel verworven in een lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte;7° de gids-ontdekking van de natuur : de persoon die zijn activiteit in België of in het buitenland uitoefent en die houder is van : a) ofwel een diploma van natuurgids gehomologeerd door de Franse Gemeenschap;b) ofwel een titel verworven aan het einde van een opleiding verstrekt door een vereniging erkend door het Waalse Gewest in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie en de toekenning van toelagen wegens hun vormings- en bewustmakingsactiviteiten betreffende het Waalse natuurlijk patrimonium en die voldoet aan een minimumprogramma waarvan de inhoud door de Minister wordt bepaald;c) ofwel een gelijkwaardig geachte titel verworven in een lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. Art. 630.D. De in artikel 626.D, § 2, 2°, bedoelde gegevens die meegedeeld moeten worden aan het "Observatoire du Tourisme wallon" (Waarnemingscentrum voor het Waalse toerisme) zijn : 1° het statuut van de gids : loontrekkende, vrijwillige, zelfstandige;2° het aantal gidsbeurten in absolute cijfers in België en in het buitenland;3° het gemiddelde aantal rondgeleide personen per gidsbeurt;4° het aantal geleidingen per type : schoolgroepen, groepen van volwassenen of andere;5° het aantal geleidingen per plaats : musea, steden, toeristische landen, natuurlijke sites, monumenten en locaties of andere;6° het aantal geleidingen per taal : Frans, Nederlands, Engels, Duits, of een andere taal; 7° de nationaliteit van de geleide personen.".

Art. 4.Hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een artikel 632.D, luidend als volgt : "

Art. 632.D. De in artikel 631,D, § 1, bedoelde attesten bepalen de nuttige ervaring, het aantal prestaties, elke categorie waartoe de gids behoort krachtens artikel 629.D, de datum, de plaats van de prestatie(s), de duur, hun frequentie alsook de taal waarin ze zijn verleend.

Voor de lokale of thematische gids worden de minimale jaarlijkse vijf prestaties tot drie verminderd.

Art. 5.In hetzelfde Wetboek worden de artikelen 639.D en 640.D ingevoegd, luidend als volgt : "Art. 639.D. De erkenningsaanvraag of de aanvraag voor een verlenging van erkenning bepaalt elke categorie toeristische gids zoals bedoeld in artikel 629.D alsook elke taal waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

De erkenningsaanvraag gaat vergezeld van de volgende documenten : 1° een gedetailleerd curriculum vitae met vermelding van het al dan niet behoren tot één of meerdere verenigingen van gidsen; 2° een uittreksel van het strafregister afgegeven minder dan zes maanden vóór de indiening van de erkenningsaanvraag, aangevraagd met het oog op een beroepserkenning en waarin wordt vermeld dat artikel 626.D, § 1, 4°, wordt nageleefd; 3° een afschrift van de vereiste diploma's of titels; 4° de lijst van de voornaamste prestaties verricht tijdens de in artikel 631.D of 634.D bedoelde periode met de persoonsgegevens van de verschillende gebruikers of, in het geval van een aanvraag voor een erkenning als toeristische gids-stagiair, de lijst van de voornaamste prestaties van het afgelopen jaar; 5° een attest van de gebruiker(s), waarvan het model door het Commissariaat-generaal voor Toerisme wordt vastgelegd, overeenkomstig artikel 631.D, § 2; 6° indien de kandidaat wenst zijn erkenning te verkrijgen voor geleidingen gedeeltelijk of volledig in een andere taal dan het Frans, verstrekt hij ook : a) elk bewijs van zijn geleidingservaring in de gekozen taal;b) in voorkomend geval, het bewijs van zijn beheersing van de taal of talen waarin hij wenst zijn activiteiten uit te oefenen. Art. 640.D. Overeenkomstig artikel 627.D, tweede lid, en onverminderd de in artikel 637.D omschreven procedure legt het Commissariaat-generaal voor Toerisme voor de gidsen - ontdekking van de natuur de kandidatuur voor aan het advies van het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst vóór het uitbrengen van het advies van het technisch comité van de toeristische gidsen. Bedoeld Departement beschikt over een termijn van dertig dagen om zijn advies over te maken aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme. Bij gebreke wordt daaraan voorbijgegaan.".

Art. 6.In hetzelfde Wetboek wordt een bijlage 31 ingevoegd, die als bijlage 2 bij dit besluit wordt gevoegd.

Namen, 31 mei 2017.

R. COLLIN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^