Ministerieel Besluit van 31 mei 2017
gepubliceerd op 02 juli 2018

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de beslissing van de bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België van 7 april 2017 over de vaststelling van een aantal regels met betrekking tot de financiële rapportering over het pa

bron
vlaamse overheid
numac
2018012916
pub.
02/07/2018
prom.
31/05/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012916

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


31 MEI 2017. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de beslissing van de bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België van 7 april 2017 over de vaststelling van een aantal regels met betrekking tot de financiële rapportering over het patrimonium van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op de wet van 11 juni 1946 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België, artikel 4;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 4, § 2, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015, artikel 37, § 1, artikel 46, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012035079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011206142 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 200 sluiten betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen, artikel 2, tweede lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014, artikel 5, § 1, § 3 en § 4, artikel 14 en artikel 15;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 2, § 7, en artikel 6, 5° ;

Gelet op de beslissing van de bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België van 7 april 2017 over de vaststelling van een aantal regels met betrekking tot de financiële rapportering over het patrimonium van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België;

Gelet op het verzoek van de algemeen secretaris van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België van 7 april 2017 tot goedkeuring van de beslissing van de bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België van 7 april 2017 over de vaststelling van een aantal regels met betrekking tot de financiële rapportering over het patrimonium van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België;

Overwegende dat bij de beslissing van het Overlegcomité van 10 juli 1990, goedgekeurd door de Ministerraad op 27 juli 1990, de rechtspositie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België is verduidelijkt, en dat in die beslissing de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap over de rekeningen en begrotingen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België is bevestigd;

Overwegende dat het aangewezen is om het juridische kader voor de opstelling van de financiële rapportering over het patrimonium van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België aan te vullen om een stabiel en helder stelsel tot stand te brengen, Besluit :

Artikel 1.De beslissing van de bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België van 7 april 2017 over de vaststelling van een aantal regels met betrekking tot de financiële rapportering over het patrimonium van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Het model van bedrijfseconomische jaarrekening van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Brussel, 31 mei 2017.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^