Ministerieel Besluit van 31 oktober 1999
gepubliceerd op 18 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, overgedragen aan Belgacom teneinde onmiddellijk de tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014276
pub.
18/12/1999
prom.
31/10/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 OKTOBER 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, overgedragen aan Belgacom teneinde onmiddellijk de tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering of de onmiddellijke pensionering te genieten


De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op de artikelen 71 en 72;

Gelet op de wet van 12 december 1997 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, inzonderheid op artikel 2, 1° en 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling van het statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, inzonderheid op artikel 95, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Belgacom aan de federale overheid met toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 betreffende het realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, inzonderheid op de artikelen 1, 2 en 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 1998 tot gedeeltelijke uitvoering van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Belgacom aan de federale overheid met toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 betreffende het realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, inzonderheid op artikel 2; Gelet op het ministerieel besluit van 15 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/04/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, p type ministerieel besluit prom. 15/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 1991 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan houders van militaire brevetten van piloot dienen te voldoen voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklarin type ministerieel besluit prom. 15/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997014115 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan houders van militaire brevetten van boordwerktuigkundige dienen te voldoen voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van boordwerktuigkundige type ministerieel besluit prom. 15/04/1997 pub. 12/06/1997 numac 1997035662 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 september 1994 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord en een erkenning van een voorziening vo sluiten tot vaststelling van de lijst van de personeelsleden van Belgacom overgedragen aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 augustus 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999014199 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming tot ambtenaar bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van het statutair personeel van de Dienst Kijk- en Luistergeld sluiten houdende benoeming tot ambtenaar bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van het statutair personeel van de Dienst Kijk- en Luistergeld;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 augustus 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/08/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999014210 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming tot ambtenaar bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van het statutair personeel van de Radio Maritieme Diensten sluiten houdende benoeming tot ambtenaar bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van het statutair personeel van de Radio Maritieme Diensten;

Besluit :

Artikel 1.De personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, geaffecteerd op het gescheiden kader van de Dienst Kijk- en Luistergeld of op het gescheiden kader van de Radio Maritieme Dienst, opgenomen in de lijst die als bijlage bij onderhavig besluit is gevoegd, worden met ingang op de datum vermeld boven hun naam op deze lijst, overgedragen aan Belgacom ten einde er de tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering of de onmiddellijke pensionering te genieten.

Art. 2.Met ingang op de dag van overdracht waarvan sprake in artikel 1, wordt aan de personeelsleden opgenomen in de lijst vermeld onder voormeld artikel, eervol ontslag verleend uit hun ambt bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

Brussel, 31 oktober 1999.

R. DAEMS

Bijlage Service Radio-Télévision Redevances - Dienst Kijk-en Luistergeld Radio-Télévision Redevances Namur Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 31 oktober 1999.

De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^