Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 12 december 1997

Brussels Instituut voor Milieubeheer Ontslagen van ambtswege Bij ministerieel besluit van 16 juni 1997 wordt de heer P. Corbeel, technisch beambte 1ste klasse van Waters en Bossen bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van ambtswege on Bij minist

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1997031464
pub.
12/12/1997
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Brussels Instituut voor Milieubeheer Ontslagen van ambtswege Bij ministerieel besluit van 16 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997016161 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 16/06/1997 pub. 09/01/1998 numac 1997016271 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanduiding van een controledierenarts bij de grensinspectiepost Antwerpen Zeehaven sluiten wordt de heer P. Corbeel, technisch beambte 1ste klasse van Waters en Bossen bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van ambtswege ontslagen op 1 oktober 1996.

Bij ministerieel besluit van 26 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997016262 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 januari 1992 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen sluiten wordt de heer J. Thielemans, hoofdwerkman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van ambtswege ontslagen op 24 augustus 1997.

Vrijstellingen van dienst wegens opdracht Bij ministerieel besluit van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997012490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012491 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten wordt de heer V. Carton de Tournai, eerstaanwezend ingenieur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, een nieuwe vrijstelling van dienst wegens opdracht van algemeen belang toegekend voor de periode van 1 september 1997 tot 31 augustus 1999.

Bij ministerieel besluit van 28 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/07/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997003400 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanbesteding van 28 juli 1997 van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » sluiten wordt Mevr. M. Gossuin, eerstaanwezend controleur der werken bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, een nieuwe vrijstelling van dienst wegens opdracht van algemeen belang toegekend voor de periode van 1 november 1997 tot 31 oktober 1999.

Bij ministerieel besluit van 25 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/08/1997 pub. 02/10/1997 numac 1997011314 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 25/08/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997011316 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 28 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 25/08/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997011315 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 51 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 25/08/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997003452 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van een tweede tranche van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar en van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet uitgegeven op 4 juni 1997 sluiten wordt de heer M. Matterne, adjunct-controleur der werken bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, een vrijstelling van dienst wegens opdracht van algemeen belang toegekend voor de periode van 1 september 1997 tot 31 augustus 1999.

Bij ministerieel besluit van 25 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/08/1997 pub. 02/10/1997 numac 1997011314 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 25/08/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997011316 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 28 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 25/08/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997011315 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 51 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 25/08/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997003452 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van een tweede tranche van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar en van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet uitgegeven op 4 juni 1997 sluiten wordt de heer M. 'T Kindt, eerstaanwezend assistent-vertaler bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, een nieuwe vrijstelling van dienst wegens opdracht van algemeen belang toegekend voor de periode van 1 augustus 1997 tot 31 juli 1999.

Terbeschikkingsstelling Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 1997 wordt de heer P. Cajot, geschoold werkman, vanaf 1 juli 1997 ter beschikking gesteld van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een nieuwe periode van zes maanden.

Stageverlenging Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 1997 wordt de periode van de stage van Mevr. G. Van Kelecom als bestuurssecretaris verlengd voor een periode van vier maanden vanaf 1 augustus 1997.

Pensioneringen van ambtswege Bij ministerieel besluit van 3 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997022748 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2 van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 houdende de uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewer type ministerieel besluit prom. 03/10/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997000736 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende bepaling van de coëfficiënt R bedoeld bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling van de asielzoekers over de gemeenten met toepassing van ar sluiten is de heer A. Demeester, hoofdwerkman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van ambstwege op pensioen gesteld op 1 oktober 1997.

Bij ministerieel besluit van 29 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997022810 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 oktober 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 29/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997016293 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/10/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997011387 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 1997 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 6° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen sluiten is de heer S. Catilina, hoofwerkman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van ambtswege op pensioen gesteld op 1 oktober 1997.

Pensionering Bij ministerieel besluit van 9 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/10/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997007208 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 09/10/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997027597 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werkingskosten van de Kunstcommissie van het Waalse Gewest sluiten is de heer P. Moonen, geschoold werkman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, vergund zijn aanspraak op zijn pensioen te laten gelden op 1 mei 1998.

Erratum In de publicatie van 3 juli 1997, bladzijde 17803, wordt bij ministerieel besluit van 16 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997014111 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1997 sluiten en niet van 26 april 1997, aan de heer Vanderheyden Eric, eerste vertaler bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, een nieuwe vrijstelling van dienst wegens opdracht van algemeen belang toegekend voor de periode van 1 augustus 1997 tot 31 juli 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^