Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 17 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie der Pensioenen Raad van State. - Beroep en procedurestukken. - Delegaties Een ministerieel besluit van 10 juli 2000 genomen door de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en de Minister van Landsverdediging kent delegaties van ha Krachte

bron
ministerie van financien
numac
2000003493
pub.
17/08/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie der Pensioenen Raad van State. - Beroep en procedurestukken. - Delegaties Een ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000007196 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 11 augustus 1994 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader en tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 b type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000022575 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de grenswaarden voor totale vluchtige-basestikstof voor bepaalde categorieën vis en de te gebruiken analysemethoden sluiten genomen door de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en de Minister van Landsverdediging kent delegaties van handtekening toe aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën.

Krachtens de artikelen 6 en 7 van dit besluit, worden de directeur-generaal, de directeur-generaal, tweetalig adjunct, en de auditeurs-generaal aangeduid om de verzoekschriften te ondertekenen die bij de Raad van State worden ingediend teneinde de vernietiging te bekomen van de beslissingen van de Commissie van beroep voor vergoedingspensioenen of van de Commissie van beroep voor vergoedingspensioenen voor politieke gevangenen.

Bovendien worden de directeur-generaal, de directeur-generaal, tweetalig adjunct, de auditeurs-generaal en de inzake vergoedingspensioenen verantwoordelijke directeur(s), aangeduid om : a) de geschriften en andere aan de Raad van State te verzenden rechtsplegingsstukken te ondertekenen alsook de aanvragen van depersonalisatie bedoeld bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State; b) de in artikel 85 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State bedoelde afschriften voor eensluidend te verklaren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^