Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 21 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 14 februari 2000 is Mevr. B. Loop benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Verviers. Bij ministerieel besluit van 21 februari Bij ministerie

bron
ministerie van justitie
numac
2000009195
pub.
21/03/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 14 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 18/05/2000 numac 2000016067 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toekenning van nationale steun voor projecten die de omkadering van de bedrijfsleiders in de tuinbouwsector beogen type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000016051 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter goedkeuring van de interprofessionele akkoorden van een interprofessioneel organisme erkend in het kader van de productie van zaaizaden type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 25/02/2000 numac 2000016048 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 10/03/2000 numac 2000009168 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000016049 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. zich verspreidt type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 10/03/2000 numac 2000009171 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot intrekking van de machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 10/03/2000 numac 2000009170 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen sluiten is Mevr. B. Loop benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Verviers.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011099 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011098 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van de grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000012126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000014060 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en v sluiten is Mevr. Ida Maria Bellekom benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Antwerpen.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011099 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011098 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van de grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000012126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000014060 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en v sluiten is de heer Jan Vochten benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Turnhout en de strafinrichting te Merksplas.

Bij koninklijke besluiten van 1 maart 2000 : er wordt op zijn verzoek een einde gesteld aan de aanwijzing van de heer Reynaert, Pierre als assessor-strafuitvoering in de Franstalige commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel en dit als effectief lid, vanaf 7 januari 2000; de heer Verspecht, Thierry, wordt aangewezen als assessor-strafuitvoering in de Franstalige commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel en dit als effectief lid voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 maart 2000 ter vervanging van de heer Reynaert, Pierre, ontslagnemend.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij ministeriële besluiten van 2 maart 2000 zijn : - Mevr. M. Renard benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hoei, het penitentiair schoolcentrum te Marneffe en de strafinrichting te Andenne; - de heer A. Fakhakh benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Verviers.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^