Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 22 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het hoofdbestuur : - ministerieel besluit van 8 maart 2000 : de heer Pet - ministeriële bes

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2000015073
pub.
22/06/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het hoofdbestuur : - ministerieel besluit van 8 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000022231 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanvulling van het ministerieel besluit van 16 december 1987 tot vaststelling van de lijst der bemiddelaars zoals bedoeld in artikel 127, § 2, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen sluiten : de heer Peter Moors, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U., te Brussel; - ministeriële besluiten van 21 maart 2000 : de heren : Jan Luykx, Raad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U., te Brussel;

Peter Martin, Raad te Wenen;

Mej. Marie-Louise Vanherk, Ministerraad te Londen; de heer Alex Van Meeuwen, Raad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U., te Brussel; - koninklijk besluit van 28 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende afwijzing van het verzoekschrift om de bescherming van de beroepstitel en de vastlegging van de voorwaarden tot uitoefening van het beroep van automobieldeskundige, ingediend door de Beroepsvereniging der Automobieldeskundigen sluiten : de heer Patrick Vercauteren-Drubbel, Consul-Generaal te Milaan.

Bij ministerieel besluit van 21 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000035347 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen type ministerieel besluit prom. 21/03/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000016096 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten werd de heer Boudewijn Vanderhulst, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf 17 september 1999.

Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - koninklijke besluiten van 12 maart 2000 : de heren : Leopold Carrewyn, Ambassadeur te Addis-Abeba;

Igor Haustrate, Ambassadeur te Islamabad; - ministerieel besluit van 21 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000035347 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen type ministerieel besluit prom. 21/03/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000016096 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten : de heer Carl Peeters, Zaakgelastigde a.i., te Kampala; - ministeriële besluiten van 22 maart 2000 : de heren : Damien Angelet, Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Conferentie voor Ontwapening te Genève;

François Dumont, Ambassadesecretaris te Bujumbura;

Olivier Quinaux, Ambassadeattaché te Riyadh; - koninklijk besluit van 23 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2000 pub. 26/04/2000 numac 2000000295 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verlenging van toekenning van financiële hulp van de Staat aan bepaalde gemeenten op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie type koninklijk besluit prom. 23/03/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000000297 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor de aanpassing van de kledij van de stadswachters in de steden en gemeenten met een veiligheids- en samenlevingscontract of een preventiecontract sluiten : de heer Christian Monnoyer, Ambassadeur bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de F.A.O., te Rome; - koninklijk besluit van 28 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende afwijzing van het verzoekschrift om de bescherming van de beroepstitel en de vastlegging van de voorwaarden tot uitoefening van het beroep van automobieldeskundige, ingediend door de Beroepsvereniging der Automobieldeskundigen sluiten : de heer Benoît Ryelandt (Jonkheer), Consul-Generaal te Milaan. - Ministeriële besluiten van 31 maart 2000 : de heer Philippe Beke, Raad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U., te Brussel;

Mevr. Cathy Buggenhout, Ambassadesecretaris te Washington; - ministerieel besluit van 11 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2000 pub. 14/04/2000 numac 2000014106 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende regeling van de voorwaarden inzake het vervoer aan boord van burgerlijke luchtvaartuigen, van passagiers met bijzondere veiligheidsrisico's type ministerieel besluit prom. 11/04/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000009418 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van een steuncentrum zoals bedoeld in artikel 5 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franstalige Gemeenschapscommissie inzake de begeleiding en behand sluiten : de heer Peter Lescouhier, Eerste Ambassadesecretaris te Belgrado.

Overplaatsing Directeur-Generaal Bij ministerieel besluit van 31 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/03/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000016298 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 31 maart 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 31/03/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000003557 bron ministerie van financien en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van de tussenkomst van de Inspectie van Financiën met betrekking tot de toekenning van toelagen in verband met de micro-interventieprogramma's in het kader van de administratieve- en begrotingscontrole sluiten werd Mevr. Raymonde Foucart, Directeur-Generaal, Jurisconsulte, ontheven van haar functie bij het Hoofdbestuur en toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie te Brussel, van 13 maart 2000 tot 30 april 2004.

Overplaatsing Adviseur Bij ministerieel besluit van 3 maart 2000 werd de heer Bernard Hauwen, Adviseur, ontheven van zijn functie bij het Hoofdbestuur en toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie te Brussel, vanaf 13 maart 2000.

Titel van Ambassadeur Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 05/08/2011 numac 2011021074 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van tijdelijke maatregelen voor het financieel en materieel beheer van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000022173 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 14/04/2000 numac 2000011131 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1993 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 29/04/2000 numac 2000014103 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van de overeenkomst tot invoering van een bedrijfsplan tot herverdeling van de arbeid bij DE POST type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000002301 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de V.Z.W. Braille-Liga toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000022249 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis van de samengeordende type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000022172 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoe sluiten werd Mevr. Beatrix Van Hemeldonck, ambtenaar van de derde administratieve klasse, belast met een opdracht inzake algemene immigratieproblematiek, gemachtigd de titel van Ambassadeur te voeren tijdens de duur van haar zending.

Terbeschikkingstellingen Bij ministerieel besluit van 3 maart 2000 werd de heer Pierre-Emmanuel De Bauw, vanaf 23 augustus 1999 ontheven van zijn functie bij het Hoofdbestuur en vanaf dezelfde datum ter beschikking gesteld van de Koning.

Bij ministerieel besluit van 3 maart 2000 werd Mevr. Marie-Johane Roccas vanaf 6 september 1999 ontheven van haar functie bij het Hoofdbestuur en vanaf dezelfde datum ter beschikking gesteld van de Koning.

Einde terbeschikkingstelling Bij ministerieel besluit van 3 maart 2000 werd een einde gesteld aan de terbeschikkingstelling van de Koning van Mevr. Danièle Guilbert vanaf 1 september 1999.

Zending Bij ministerieel besluit van 20 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000000280 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot vernieuwing van de Commissie voor de Erkenning van de Beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. 20/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000014094 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 20/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000014092 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 20/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000022269 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 20/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000014093 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten werd de heer Stéphane De Loecker, ambtenaar van de derde administratieve klasse, vanaf 13 december 1999 belast met een zending.

Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 april 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 01/06/2000 numac 2000015059 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot vaststelling van de weddeschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012232 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012242 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000015060 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 november 1998 en bij koninklijk besluit van type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000012247 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 29 mei 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 15 juni 1998 type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012241 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012243 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gena type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, ges sluiten werden de hiernavermelde ambtenaren bevorderd tot de tweede administratieve klasse op datum van 1 oktober 1998 : de heren : Alex Van Meeuwen;

Jean Lint;

Patrick Vercauteren-Drubbel.

Bij koninklijk besluit van 18 april 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 01/06/2000 numac 2000015059 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot vaststelling van de weddeschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012232 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012242 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000015060 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 november 1998 en bij koninklijk besluit van type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000012247 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 29 mei 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 15 juni 1998 type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012241 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012243 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gena type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, ges sluiten werden de hiernavermelde ambtenaren bevorderd tot de derde administratieve klasse op datum van 1 februari 1998 : Baron Bertrand de Crombrugghe de Picquendaele;

Mevr. Francine Chainaye;

Mej. Françoise Gustin en Marie-Johane Roccas; de heer Christian Meerschman;

Mevr. Isabelle Meert; de heren : Michel Goffin;

Jean-Joël Schittecatte;

Michel Peetermans;

Patrick Nijs;

Mej. Carine Petit; de heren : Bernard Charlier;

Jacques Castiaux;

Marc Thunus;

Mej. Marie Coen.

Bij koninklijk besluit van 18 april 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 01/06/2000 numac 2000015059 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot vaststelling van de weddeschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012232 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012242 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000015060 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 november 1998 en bij koninklijk besluit van type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000012247 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 29 mei 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 15 juni 1998 type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012241 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012243 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gena type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, ges sluiten werden de hiernavermelde ambtenaren bevorderd tot de derde administratieve klasse op datum van 1 juni 1998 : de heren : Jean-Pierre Biebuyck;

Peter Moors;

Patrick De Beyter;

Mevr. Nancy Rossignol; de heren : Luc Jacobs ;

Gunther Sleeuwagen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^