Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 09 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Regie der Gebouwen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 25 september 2000, wordt de heer David Burniaux tot vast ambtenaar benoemd en aangewezen in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Waalse Buitendiensten 1 te Bergen, met ing Bij min

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2001002024
pub.
09/05/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


Regie der Gebouwen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 25 september 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/09/2000 pub. 26/10/2000 numac 2000022732 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r type ministerieel besluit prom. 25/09/2000 pub. 29/09/2000 numac 2000016261 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1999 betreffende maatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie en ten aanzien van het handelsverkeer voor verwerkte dierlijke eiwitten en dergelijk eiwit type ministerieel besluit prom. 25/09/2000 pub. 29/09/2000 numac 2000016262 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de gewone en buitengewone rekenplichtige van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten sluiten, wordt de heer David Burniaux tot vast ambtenaar benoemd en aangewezen in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Waalse Buitendiensten 1 te Bergen, met ingang van 1 augustus 2000.

Bij ministerieel besluit van 1 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 2000 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001009116 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachting van de programma's en richtlijnen voor de permanente vorming van magistraten voor 2001 type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001012034 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 9 en 38 van het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 14/02/2001 numac 2001022073 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 16/05/2002 numac 2002027414 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het vaste platform voor geïntegreerd waterbeheer type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001011065 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 86 houdende erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001022072 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 2001 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen sluiten, wordt Mevr. Nathalie Nicolas, tot vast ambtenaar benoemd en aangewezen in een betrekking van ingenieur bij de Studiedienst Bouw (Stabiliteit) - Frans taalkader, met ingang van 14 november 2000.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^