Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 27 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - ministerieel besluit van 21 februari 2001 : de heer Filip Cumps, Minister-Raad te Mosko - ministerieel beslu

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2001015057
pub.
27/06/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Buitenlandse dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - ministerieel besluit van 21 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001011099 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de presentiegelden en de verplaatsingsvergoedingen van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas sluiten : de heer Filip Cumps, Minister-Raad te Moskou; - ministerieel besluit van 9 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021138 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort en o type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001011105 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Controledienst voor de Verzekeringen type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021140 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Nationale Dienst voor Congressen opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegekend aan type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021141 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de ve type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan statutaire personeelsleden, stagiairs en personeelsleden aangeworven bij arbeidsovereenkomst, tewerkgesteld in de onthaalcentra voor vluchtelingen van het Ministeri type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009204 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2001 type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021139 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegeke sluiten : de heer Luc Devolder, Minister-Raad te Washington; - koninklijk besluit van 20 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001022219 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1990 houdende nadere organisatie van de Controlecommissie en van de Commissie van beroep opgericht bij artikel 142 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskund type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022194 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001022239 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001022218 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de overdracht van de bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, thans Fortis Bank Verzekeringen, gevestigde rentekapitalen voor de betaling van renten voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001022217 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1983 tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekteverzekering type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022263 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie » voor het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 08/05/2001 numac 2001022253 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van een nieuwe commissaris bij het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001011145 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1999 tot benoeming van de leden van het gewestelijk comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen in de graverijen en ondergrondse groeven sluiten : de heer Wilfried Nartus, Ambassadeur te Belgrado.

Overplaatsing Adviseur Bij ministerieel besluit van 9 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021138 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort en o type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001011105 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Controledienst voor de Verzekeringen type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021140 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Nationale Dienst voor Congressen opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegekend aan type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021141 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de ve type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan statutaire personeelsleden, stagiairs en personeelsleden aangeworven bij arbeidsovereenkomst, tewerkgesteld in de onthaalcentra voor vluchtelingen van het Ministeri type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009204 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2001 type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021139 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegeke sluiten werd de heer Bernard Hauwen, Adviseur, ontheven van zijn functie bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie te Brussel, en toegevoegd aan het Hoofdbestuur, vanaf 1 maart 2001.

Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 7 maart 2001 werden de hiernavermelde ambtenaren bevorderd tot de tweede administratieve klasse op de datum naast hun naam aangeduid : de heren : Pierre Labouverie, op 1 februari 1999;

Dirk Wouters, op 1 april 1999.

Titel van Ambassadeur Bij koninklijk besluit van 20 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001022219 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1990 houdende nadere organisatie van de Controlecommissie en van de Commissie van beroep opgericht bij artikel 142 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskund type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022194 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001022239 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001022218 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de overdracht van de bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, thans Fortis Bank Verzekeringen, gevestigde rentekapitalen voor de betaling van renten voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001022217 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1983 tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekteverzekering type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022263 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie » voor het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 08/05/2001 numac 2001022253 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van een nieuwe commissaris bij het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001011145 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1999 tot benoeming van de leden van het gewestelijk comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen in de graverijen en ondergrondse groeven sluiten werd de heer Gunther Sleeuwagen, ambtenaar van de derde administratieve klasse, belast met een zending en ertoe gemachtigd de titel van Ambassadeur te voeren tijdens de duur van zijn zending.

Vaste benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001011124 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001014062 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 1999 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van de Afzonderlijke Personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001016086 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van landbouw en middenstand, ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1996 houdende algemene reglementering van de maalderijen en de handel in meel type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001016123 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1975 tot regeling van de samenstelling en werkwijze van het Fonds voor Scheepsjongens type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001003126 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de belastingvrijstelling van sommige giften type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001014044 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001003159 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het terbeschikkingstellingformatie van het administratieve personeel van het Secretariaat van de Korpschef en de Raad van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën sluiten werd de heer Marc Verheyleweghen vast benoemd in de vierde administratieve klasse op datum van 1 december 1999.

Bij koninklijk besluit van 20 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001022219 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1990 houdende nadere organisatie van de Controlecommissie en van de Commissie van beroep opgericht bij artikel 142 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskund type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022194 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001022239 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001022218 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de overdracht van de bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, thans Fortis Bank Verzekeringen, gevestigde rentekapitalen voor de betaling van renten voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001022217 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1983 tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekteverzekering type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022263 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie » voor het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 08/05/2001 numac 2001022253 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van een nieuwe commissaris bij het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001011145 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1999 tot benoeming van de leden van het gewestelijk comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen in de graverijen en ondergrondse groeven sluiten werden de hiernavermelde stagiairs vast benoemd in de vierde administratieve klasse, op de datum naast hun naam aangeduid : de heren : Didier Nagant de Deuxchaisnes, op 1 oktober 2000;

Thomas Lambert, op 1 oktober 2000;

Jean-Arthur Regibeau, op 1 oktober 2000;

Michel Versailles, op 1 oktober 2000;

Karl Van den Bossche, op 1 oktober 2000;

Michiel Maertens, op 1 oktober 2000;

Peter Huyghebaert, op 1 oktober 2000;

Arnaut Pauwels, op 1 november 2000;

Bart Lammens, op 1 oktober 2000;

Henri Vantieghem, op 1 november 2000;

Philippe Potjes, op 1 oktober 2000;

Patrick Van Gheel, op 1 oktober 2000;

Alain Van Gucht, op 1 oktober 2000.

Toelatingen tot de proeftijd Bij ministerieel besluit van 8 januari 2001 werden de hiernavermelde ambtenaren toegelaten tot de proeftijd in de carrière Buitenlandse Dienst op datum van 1 november 2000 : Luc Truyens;

William Roelants de Stappers;

Patrick Deboeck;

Emmanuelle Defoy;

Bart Pennewaert;

Christophe Payot;

Jürgen Van Meirvenne;

Roxane de Bilderling;

William De Baerts;

Pierre Cartuyvels;

Christian Dooms;

Karin De Kelver;

Antoine Evrard;

Dominique Mineur;

Didier Vanderhasselt;

Philippe De Muelenaere;

Pascal Gregoire;

Denis Lebeau;

Pierre Drescigh.

Bij ministerieel besluit van 8 januari2001 werden de heren Geert De Proost en Bart De Groof toegelaten tot de proeftijd in de carrière Buitenlandse Dienst, op datum van 1 december 2000.

Einde aanstelling Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001009176 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001000204 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001022163 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot ontslag en benoeming van leden van de Technische raad voor implanten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invalidi sluiten werd de heer Luc Devolder, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België te Toronto.

Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001009176 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001000204 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001022163 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot ontslag en benoeming van leden van de Technische raad voor implanten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invalidi sluiten werd aan de heer Désiré Sergijsels eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een vervroegd rustpensioen vanaf 1 augustus 2001 en toegelaten de eretitel van Ambassaderaad te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^