Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 02 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001, wordt Dr. Liebaers Inge, van Laken, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer-specialist, ben (...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022109
pub.
02/03/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001007063 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001012081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001011081 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001009146 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie sluiten, wordt Dr. Liebaers Inge, van Laken, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer-specialist, benoemd tot lid van de Nederlandstalige kamer van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, op de voordracht van de geneeskundige Faculteit van de Vrije Universiteit Brussel, ter vervanging van Dr. De Grève Jacques, ontslagnemer, wiens mandaat zij zal voleindigen. Dit besluit treedt in werking op 28 februari 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^