Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij ministerieel besluit van 5 juli 2000 wordt de heer Guy Grognet, directeur, met ingang van 1 januari 2001 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2000 wordt de heer Daniel Denison, eerste attaché, met ingang Bij minister

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027042
pub.
06/02/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Personeel Bij ministerieel besluit van 5 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000021355 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België sluiten wordt de heer Guy Grognet, directeur, met ingang van 1 januari 2001 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000011445 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 84 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt de heer Daniel Denison, eerste attaché, met ingang van 1 juli 2001 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2000 wordt de heer René Godefroid, eerste attaché, met ingang van 1 juni 2001 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2000 wordt de heer Gaston Fabry, eerste attaché, met ingang van 1 juli 2001 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2000 pub. 20/01/2001 numac 2001027013 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten-Neerwaasten type ministerieel besluit prom. 07/11/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000014262 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart sluiten wordt de heer Rodolphe Collienne, directeur, met ingang van 1 april 2001 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 14 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 11 en 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 14/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000014303 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende aanpassing voor het jaar 2001 van het kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987 type ministerieel besluit prom. 14/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000022873 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 14/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000022895 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van artikel 34, § 2, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende het algemeen reglement betreffende het bestaansminimum en van artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 mei 1994 tot uitvoering sluiten wordt Mevr. Elise Deckers, inspecteur-generaal, met ingang van 1 december 2001 in ruste gesteld.

Bij ministeriële besluiten van 18 december 2000 worden Mevr.

Bernadette Dekeyser en de heren Alain Servais en Joseph Van der Stegen de Schriek, attachés, met ingang van 1 november 1999 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 19 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000016350 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2000 tot vaststelling van de personeelsformaties van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw type ministerieel besluit prom. 19/12/2000 pub. 02/02/2001 numac 2001016007 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landbouw en Middenstand inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse uitgaven sluiten wordt de heer Michel Cogniaux, attaché, met ingang van 1 juli 2001 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001012057 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 14/02/2001 numac 2001003065 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027070 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 07 van de organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027067 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 en 14 van de organisatieafdelingen 02, 10, 11, 12, 17, 19 en 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar sluiten wordt de heer Jean-Marie Aendekerk, directeur, met ingang van 1 juni 2001 in ruste gesteld.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^