Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 juli 2001

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 mei 2001 wordt de vennootschap « Poly' Art S.C.R.L. » met ingang van 17 februari 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende ca - rui

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027381
pub.
06/07/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001027550 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 09/05/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001027386 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 09/05/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001035524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit van 9 mei 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2001 houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, a), van het decreet van 23 januari 19 type ministerieel besluit prom. 09/05/2001 pub. 12/06/2001 numac 2001003253 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire toelage aan de ambtenaar die in de hoedanigheid van preventieadviseur bij het Ministerie van Financiën, belast is met de leiding van de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk sluiten wordt de vennootschap « Poly' Art S.C.R.L. » met ingang van 17 februari 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - ruimtelijke ordening, middelgrote ontwerpen, met name landelijke en recreatie-uitrustingen en -inrichtingen; - ruimtelijke ordening, stedenbouw.

Bij ministerieel besluit van 11 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 11/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001009425 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2000 houdende benoeming van de leden van de Commissie « strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting » en houdende toekenning van een r type ministerieel besluit prom. 11/05/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001012552 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende organisatie en structuur van de Inspectie van de sociale wetten sluiten wordt de vennootschap « IGRETEC S.C.R.L. » met ingang van 6 mei 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - ruimtelijke ordening, grote vervoerinfrastructuren en stuwdammen; - ruimtelijke ordening, middelgrote ontwerpen, met name landelijke en recreatie-uitrustingen en -inrichtingen; - ruimtelijke ordening, stedenbouw; - mijnen en groeven; - industrieprocessen m.b.t. stoffenverwerking; - afvalbehandeling en -opslag; - vergunningen voor landbouwbedrijven.

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001014100 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001016166 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001007135 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten van de Centrale Commissie belast met het onderzoek van de concretisering van de niet voldane eisen van de oud-strijders type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 02/06/2001 numac 2001009242 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 508/6, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten worden de artikelen 1 tot en met 16 van het ministerieel besluit van 22 juni 1998 tot erkenning van de « S.A. Rendac Udes » als ophaler van laag- en hoog-risicodierenafval vervangen. Bij hetzelfde besluit wordt de « S.A. Rendac Udes » van 1 april 2001 tot 21 juni 2003 erkend als ophaler en vervoerder van laag- en hoog-risicodierenafval en van gespecificeerde risicomaterialen.

Bij ministerieel besluit van 21 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003240 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van Nasdaq Europe N.V. type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003237 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1996 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003239 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ en tot goedkeuring van de wijzigingen van het marktreglement van EASDAQ type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003261 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003238 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot goedkeuring van het reglement EASDAQ en tot goedkeuring van de wijzigingen van het reglement EASDAQ sluiten wordt de « S.A. J. Lamesch Exploitation » met ingang van 21 mei 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's en ziekenhuis- en gezondheidszorgafval.

Bij ministerieel besluit van 29 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001003263 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de marktregels van Euronext Brussels [en tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 april 1996 tot goedkeuring van het marktreglement van de Beurs van Brussel] type ministerieel besluit prom. 29/05/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001016182 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 29/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001000573 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 december 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones in de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 29/05/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001003241 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement van Nasdaq Europe type ministerieel besluit prom. 29/05/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001003242 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van Nasdaq Europe type ministerieel besluit prom. 29/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten wordt de « S.C. Au Porcelet dodu » met ingang van 19 mei 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijke afvalstoffen beperkt tot krengen van huisdieren.

Bij ministerieel besluit van 31 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/05/2001 pub. 07/06/2001 numac 2001003249 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 juni 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 juni 2001 tot 3 juni 2003 bevestigt sluiten wordt de « S.P.R.L. Transports J. Wagon » met ingang van 31 mei 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 7 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001016200 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen sluiten wordt de « S.P.R.L. Terater » met ingang van 7 juni 2001 voor een termijn van twee jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^