Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 31 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 3 mei 2001 wordt de beslissing van 23 maart 2001 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Intercommunale de Finan Bij minist

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027423
pub.
31/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2001 pub. 10/05/2001 numac 2001011188 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 03/05/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001027377 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de beslissing van 23 maart 2001 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Intercommunale de Financement de la Région de Mouscron" tot de volledige vernieuwing van de raad van bestuur en van het college van commissarissen overgaat.

Bij ministerieel besluit van 7 mei 2001 wordt de beslissing van 17 januari 2001 goedgekeurd, waarbij de raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Société intercommunale pour la Distribution du Gaz et de l'Electricité dans la Région de Mouscron" (Intercommunale voor Gas- en Elektriciteitsvoorziening in de Streek van Moeskroen) onder punt 3, de heer Yves Depauw, bestuurder en vertegenwoordiger van de gemeenten, aanwijst tot voorzitter van de raad van bestuur.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001027550 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 09/05/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001027386 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 09/05/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001035524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit van 9 mei 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2001 houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, a), van het decreet van 23 januari 19 type ministerieel besluit prom. 09/05/2001 pub. 12/06/2001 numac 2001003253 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire toelage aan de ambtenaar die in de hoedanigheid van preventieadviseur bij het Ministerie van Financiën, belast is met de leiding van de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk sluiten wordt de beslissing van 23 maart 2001 goedgekeurd, waarbij de raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Intercommunale de Financement de la Région de Mouscron" tot de volledige vernieuwing van het directiecomité overgaat.

Bij ministerieel besluit van 17 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001011237 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 17/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001011238 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten worden de beslissingen van 17 januari 2001 goedgekeurd waarbij de raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Société intercommunale pour la Distribution du Gaz et de l'Electricité dans la Région de Mouscron" onder punt 2B, Mevr. Brigitte Aubert en de heren Jean-Luc Parque en Marc Castel, gemeenteraadsleden, tot lid van de raad van bestuur van de intercommunale benoemt, ter vervanging van respectievelijk Mevr. Chantal Leman en de heren Jean-Pierre Carbon en Hubert Ghesquière, die niet herkozen werden en geacht werden van rechtswege ontslagnemend te zijn, en Mevr. Brigitte Aubert en de heer Jean-Luc Parque vervolgens aanwijst tot lid van het directiecomité.

Bij ministerieel besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001027387 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001016183 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001027549 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatie-afdeling 12 en programma 03 van organisatie-afdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022343 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzek type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001002042 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001002065 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen sluiten wordt de beslissing van 23 maart 2001 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Intercommunale de Financement de la Région de Mouscron" de rekeningen 2000 van de intercommunale bekrachtigt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^