Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 27 september 2001

Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 18 juli 2001 wordt de beslissing van 20 april 2001 goedgekeurd, waarbij de raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Société intercommunale pour la D Bij minis

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027508
pub.
27/09/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014162 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 1999 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001003372 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 maart 2001 betreffende de financiële betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 01/08/2001 numac 2001027451 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder he sluiten wordt de beslissing van 20 april 2001 goedgekeurd, waarbij de raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Société intercommunale pour la Distribution du Gaz et de l'Electricité dans la Région de Mouscron" tot de volledige vernieuwing van het directie comité en tot de aanwijzing van de voorzitter en ondervoorzitters overgaat.

Bij ministerieel besluit van 9 augustus 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/08/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001009714 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2001 houdende de bekrachtiging van de richtlijnen en programma's voor de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 09/08/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001022780 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilie type ministerieel besluit prom. 09/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001007212 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 2001 sluiten wordt de beslissing van 9 mei 2001 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de "Intercommunale de financement pour les communes francophones de Gaselwest" de rekeningen 2000 bekrachtigt.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001011339 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009574 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Minis sluiten wordt de wijziging nr. 1 van de begroting 2001 van de stad Moeskroen niet definitief goedgekeurd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^