Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 14 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bestuur Algemene Diensten. - Afdeling Human Resources Bevorderingen door verhoging in weddenschaal Bij ministerieel besluit van 25 juli 2002 werd met ingang van 1 april 2002, de heer Christian Deckers, technisch adviseur, bevorderd door verho Bij minis

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011341
pub.
14/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Bestuur Algemene Diensten. - Afdeling Human Resources Bevorderingen door verhoging in weddenschaal Bij ministerieel besluit van 25 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002036017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van een controlelaboratorium en een controlearts in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 25/07/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002000605 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de veiligheids- en preventiecontracten gesloten tussen bepaalde steden en gemeenten en de Staat type ministerieel besluit prom. 25/07/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002027910 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, type ministerieel besluit prom. 25/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002022637 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong sluiten werd met ingang van 1 april 2002, de heer Christian Deckers, technisch adviseur, bevorderd door verhoging in weddenschaal tot de weddenschaal B/13E. Bij ministeriële besluiten van 14 januari 2002 werden met ingang van 1 maart 2001 bevorderd door verhoging in weddenschaal tot de weddenschaal B/13B : - de heer Roland Dussart-Desart, adviseur; - de heer Boudewijn Vandermaesen, adviseur.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^