Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 31 augustus 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij ministerieel besluit van 17 mei 2001 wordt de heer Guy Chèvremont, eerste attaché, met ingang van 1 mei 2002 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 2 oktober 2001 wordt de heer Jacques Doyen, attaché, met ingang van Bij minist

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027732
pub.
31/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Personeel Bij ministerieel besluit van 17 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001014101 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden, gesteld aan de personen en de diensten of instellingen die het onderricht verstrekken, en aan de personen die de examens of tests afnemen, nodig voor het bekomen van het A.D.R. -opleidingsgetuigsch sluiten wordt de heer Guy Chèvremont, eerste attaché, met ingang van 1 mei 2002 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 2 oktober 2001 wordt de heer Jacques Doyen, attaché, met ingang van 1 mei 2002 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 17 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002022015 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een coördinatietoelage aan sommige ambtenaren van het Fonds voor de beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 17/12/2001 pub. 25/12/2001 numac 2001003571 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de overschakeling naar de euro, van een bepaling inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden sluiten wordt de heer Jacques Beguin, directeur, met ingang van 1 oktober 2002 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002007051 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal geografisch instituut type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002022149 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002003074 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten0 wordt de heer Jean-Etienne Hallet, eerste attaché, met ingang van 1 september 2002 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002007051 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal geografisch instituut type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002022149 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002003074 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten0 wordt de heer Albert Dupont, attaché, met ingang van 1 oktober 2002 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002007051 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal geografisch instituut type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002022149 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002003074 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten0 wordt de heer Ivan Guillaume, inspecteur-generaal, met ingang van 1 juni 2002 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 8 februari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002007051 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal geografisch instituut type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002022149 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002003074 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de heer Emile Servais, inspecteur-generaal, met ingang van 1 oktober 2002 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 6 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/03/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002003203 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend inzake de bepaling van de verantwoordelijkheid van de autobestuurders in geval van ongevallen in dienstverband type ministerieel besluit prom. 06/03/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002022197 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met de soorten bedrijven voorzien in artikel 56, § 2 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type ministerieel besluit prom. 06/03/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002014072 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 06/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002003143 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende vaststelling, wat het Ministerie van Financiën betreft, van de ambten waarvan de titularissen uitgesloten worden van het genot van sommige verloven en afwezigheden sluiten blijft de heer Jacques Alexandre, inspecteur-generaal, in functie tijdens een periode van zes maanden na de leeftijd van 65 jaar en wordt hij met ingang van 1 oktober 2002 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003309 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002022503 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 24/07/2002 numac 2002022516 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2001 houdende benoeming van de assessoren en van de griffiers-rapporteurs van de raad van beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Minis type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003310 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002022496 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de heer Pierre Pirlot, attaché-stagiair, met ingang van 1 juni 2002 op eigen verzoek ontheven van zijn functies.

Bij ministerieel besluit van 25 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/06/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028075 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 25/06/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035950 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociale huurstelsel sluiten wordt de heer Thomas Sieberichs, attaché, met ingang van 1 december 2001 op eigen verzoek ontheven van zijn functies.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2002 pub. 28/08/2002 numac 2002011255 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2000 tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/06/2002 pub. 28/08/2002 numac 2002011256 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 tot vaststelling van de prijs van grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen vanaf 15 december 2000 sluiten wordt de heer Joseph Borgignons, attaché, met ingang van 1 oktober 2002 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 9 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028081 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028082 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028083 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 23/05/2003 numac 2003021129 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorstelling van de begroting, het synthesemodel van de in de algemene uitgavenbegroting van de Staat te publiceren begroting en de wijze van aanrekening van de inkomsten en uitgaven voor de Staatsdienst met af sluiten wordt de heer Angelo Antole, inspecteur-generaal bij het Ministerie van het Waalse Gewest, op 1 september 2002 overgeplaatst naar de "FOREm" waar hij binnen de vaste personeelsformatie, pool buitendiensten territoriale afdeling oost, de vacante betrekking van inspecteur-generaal zal bekleden.

Bij ministerieel besluit van 22 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002000588 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken sluiten wordt de heer Henri Blaffart, attaché-stagiair, met ingang van 1 juli 2002 op eigen verzoek ontheven van zijn functies.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022635 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt Mevr. Armande Clerinx, attaché, met ingang van 12 juni 2001 op eigen verzoek ontheven van haar functies.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022635 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de heer Philippe Paye, attaché, met ingang van 1 februari 2002 van ambtswege ontheven van zijn functies.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022635 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt Mevr. Virginie Finet, attaché-stagiair, met ingang van 1 augustus 2002 op eigen verzoek ontheven van haar functies.

Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002007051 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal geografisch instituut type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002022149 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002003074 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten1 wordt de heer Daniel Jacobs, attaché, met ingang van 1 juli 2000 op eigen verzoek ontheven van zijn functies.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^