Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 18 juni 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - ministerieel besluit van 6 november 2003 : Mevr. Frédér - ministerie

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2004015058
pub.
18/06/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineer type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003023003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de parameters per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfs type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200302 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200300 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 112 houdende registratie, bevestiging en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten : Mevr. Frédérique de Roy, Adjunct-Kanselier te Moskou; - ministerieel besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/11/2003 pub. 15/01/2004 numac 2003023020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt » type ministerieel besluit prom. 14/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200299 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 14/11/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003202156 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Dottenijs type ministerieel besluit prom. 14/11/2003 pub. 17/12/2003 numac 2003023051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die monochloorazijnzuur bevatten sluiten : Mevr. Jacqueline Fonteyn, Kanselier te Luanda; - ministerieel besluit van 23 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 26/01/2004 numac 2004011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004022072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2003 tot opname van erkende functies « mobiele urgentiegroep » in de dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004003038 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 09/02/2004 numac 2004200189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques en tot aanduiding van de ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bedoeld in hoofdstuk II bis van het kon type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004022079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van een Belgisch lid van de Technische Commissie voor uitkeringen, ingesteld door het akkoord van 12 augustus 1982 tussen de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belgische Minister van Sociale type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004022078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van een Belgisch lid van de Technische Commissie voor de geneeskundige verzorging, ingesteld door het akkoord van 24 december 1980 tussen de Belgische Minister van Sociale Voorzorg en de Nederlandse Minister van Volksge sluiten : de heer Didier Verwaerde, Adjunct-Kanselier te Parijs.

Bij ministerieel besluit van 2 januari 2004 werd de heer Ernest Gadisseur, ambtenaar van de vierde administratieve klasse, ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en aangesteld als Adjunct-Kanselier bij de Ambassade te Kinshasa.

Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - ministeriële besluiten van 12 januari 2004 : de heren : Jozef Baerten, Kanselier te Parijs;

Armand Marchal, Kanselier te Luxemburg;

Philippe Bauduin, Kanselier te Havana;

Bart Coessens, Kanselier te Berlijn;

Philippe Lecomte, Kanselier bij het Consulaat-Generaal te Keulen;

Mevrn. : Dominique Schoofs, Kanselier bij het Consulaat te Nice;

Geneviève Verbeek, Kanselier bij het Consulaat-Generaal te New York; de heren : Paul Bauwens, Kanselier bij het Consulaat-Generaal te Sydney;

Robert Capelle-Burny, Kanselier bij het Consulaat-Generaal te Montreal;

Jean-Michel Colas, Kanselier te Abidjan;

Theo Dirix, Kanselier te Abu Dhabi;

Mevr. Anne-Marie Duchene, Kanselier te Zagreb; de heer Willy Mertens, Adjunct-Kanselier te Den Haag;

Mevr. Claire Van de Ginste, Kanselier te Singapore; de heren : Jean Dricot, Kanselier te Bern;

Ernest Gadisseur, Kanselier te Addis-Abeba;

Bernard Jacxsens, Kanselier te Koeweit;

Elie Loos, Kanselier te Seoel;

Lodewijk Mariën, Kanselier te Warschau;

Mevr. Véronique Marounek, Kanselier bij het Consulaat-Generaal te Los Angeles; de heren : Marc Mouton, Kanselier bij het Consulaat-Generaal te Barcelona;

Nicolas Rogoff, Kanselier te Teheran;

Mevrn. : Karina Tuytschaever, Kanselier te Beiroet;

Anne Vandormael, Adjunct-Kanselier bij het Consulaat-Generaal te Keulen;

Bénédicte Vandorpe, Kanselier te Libreville;

Hilde Van Inthoudt, Kanselier te Bangkok; de heren : Patrizio Ventura, Adjunct-Kanselier te Parijs;

Pascal Viviane, Kanselier bij het Consulaat-Generaal te Hong-Kong;

Mevr. Fabienne Ducy, Kanselier te Luanda.

Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 november 2003 werd Mevr. Fabienne Cheront, bevorderd tot de tweede administratieve klasse op datum van 1 maart 2002.

Toelating tot de proeftijd Bij ministerieel besluit van 2 januari 2004 werd Mevr. Benedicte Versailles op 1 januari 2004 toegelaten tot de proeftijd in de Kanselarijcarrière.

Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 13 november 2003 werd aan de heer Godfried Bouquillon eervol ontslag verleend.

Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 oktober 2004 een toegelaten de eretitel van Adjunct-Kanselarijdirecteur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004 werd aan de heer Jean-Louis Flament eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 juni 2004 en toegelaten de eretitel van Kanselarijdirecteur te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^