Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 31 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 30 maart 2007 worden de heren Raphaël Bertrand en Samuel Bertrand vanaf 30 maart 2007 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van categorie 1, beperkt tot de krengen van gezelsc Bij mi

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007201668
pub.
31/05/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 30 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2007 pub. 11/04/2007 numac 2007000291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken type ministerieel besluit prom. 30/03/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007011371 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type ministerieel besluit prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type ministerieel besluit prom. 30/03/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003191 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de sectie der accijnzen van De Pinte en de oprichting van de sectie der accijnzen van Deinze - 2 bij de Administratie der douane en accijnzen sluiten worden de heren Raphaël Bertrand en Samuel Bertrand vanaf 30 maart 2007 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van categorie 1, beperkt tot de krengen van gezelschapsdieren.

Bij ministerieel besluit van 17 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022629 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van Directeurs Medische Hulpverlening bij wijze van overgangsmaatregel sluiten wordt de "SA Lamesch Exploitation" vanaf 17 april 2007 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, pcb/pct's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007035695 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2007 type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 02/05/2007 numac 2007003201 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 1978 tot instelling van een toelage voor sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën die geslaagd zijn voor een vergelijkend examen voor overgang naar het hogere nive type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007009364 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 september 2005 tot uitvoering van de artikelen 1, 9, 12 en 15, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003229 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4 % - 28 maart 2013 » type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007023003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedse type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 02/05/2007 numac 2007003202 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën en van het Ministerie van Financiën - Administra type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007007113 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut v sluiten wordt de "SPRL S.B.S. Environnement" vanaf 25 april 2007 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : 3. "Mijnen en groeven";8. "Vergunningen voor landbouwexploitatie". Bij hetzelfde besluit wordt de "SPRL S.B.S. Environnement" tot 31 december 2008 als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest erkend voor de volgende categorie projecten : 6. "Afvalbeheer".

Bij hetzelfde besluit wordt de door de "SPRL S.B.S. Environnement" aangevraagde erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken geweigerd voor de volgende categorieën projecten : 1. Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten;4. "Industriële processen inzake energie";5. "Industriële processen inzake stofverwerking";7. "Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling). Bij ministerieel besluit van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007035695 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2007 type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 02/05/2007 numac 2007003201 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 1978 tot instelling van een toelage voor sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën die geslaagd zijn voor een vergelijkend examen voor overgang naar het hogere nive type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007009364 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 september 2005 tot uitvoering van de artikelen 1, 9, 12 en 15, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003229 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4 % - 28 maart 2013 » type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007023003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedse type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 02/05/2007 numac 2007003202 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën en van het Ministerie van Financiën - Administra type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007007113 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut v sluiten wordt de "SA RDC-Environnement" tot 6 juli 2011 erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : 4. "Industriële processen inzake energie".

Bij ministerieel besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202104 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007003217 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling voor de boekjaren 2006 en 2007 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 8, 10° en 24, § 1, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distrib type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007011337 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2006, ter toepassing van het koninklijk besluit van 27 april 2007 dat de financiël type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 10/12/2007 numac 2007000994 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2006, ter toepassing van het koninklijk besluit van 27 april 2007 dat de financiël sluiten wordt de "GmbH Hunsrück-Sondertransport" vanaf 27 april 2007 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202104 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007003217 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling voor de boekjaren 2006 en 2007 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 8, 10° en 24, § 1, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distrib type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007011337 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2006, ter toepassing van het koninklijk besluit van 27 april 2007 dat de financiël type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 10/12/2007 numac 2007000994 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2006, ter toepassing van het koninklijk besluit van 27 april 2007 dat de financiël sluiten wordt de "SPRL Transports Sonegiens" vanaf 27 april 2007 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022657 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202105 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022651 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022653 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022652 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2006 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebie type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten wordt de BVBA Vandenbroeck vanaf 2 mei 2007 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022657 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202105 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022651 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022653 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022652 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2006 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebie type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten wordt de "SPRL Loca Containers" met ingang van 2 mei 2007 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022657 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202105 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022651 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022653 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022652 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2006 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebie type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten wordt de "SA Anciens Etablissements Debliquit" vanaf 2 mei 2007 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022657 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202105 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022651 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022653 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022652 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2006 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebie type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten wordt artikel 1, § 2a, van het ministerieel besluit van 8 januari 2007 gewijzigd waarbij de "SPRL Transports Decoster" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022657 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202105 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022651 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022653 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022652 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2006 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebie type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 26 februari 2007 gewijzigd waarbij de BVBA Transport Cappelle erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022657 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202105 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022651 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022653 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022652 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2006 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebie type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten wordt de NV Envisan vanaf 2 mei 2007 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022657 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202105 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022651 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022653 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022652 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2006 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebie type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten wordt de NV Despeghel Trans vanaf 2 mei 2007 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^