Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 13 april 2007 wordt de heer Omer Verhaeghe met ingang van 13 april 2007 voor een termijn van vier jaar erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van de voor bebouwing beste Bij mini

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007201748
pub.
08/06/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 13 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022563 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelij type ministerieel besluit prom. 13/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007035591 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2006 tot instelling van een steunregeling voor zaaizaden van de soorten Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. type ministerieel besluit prom. 13/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland type ministerieel besluit prom. 13/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor sluiten wordt de heer Omer Verhaeghe met ingang van 13 april 2007 voor een termijn van vier jaar erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van de voor bebouwing bestemde verkavelingsplannen met een oppervlakte kleiner dan twee hectaren.

Bij ministerieel besluit van 13 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022563 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelij type ministerieel besluit prom. 13/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007035591 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2006 tot instelling van een steunregeling voor zaaizaden van de soorten Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. type ministerieel besluit prom. 13/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland type ministerieel besluit prom. 13/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor sluiten wordt de heer Vincent Dubuisson met ingang van 13 april 2007 voor een termijn van vier jaar erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van de voor bebouwing bestemde verkavelingsplannen met een oppervlakte kleiner dan twee hectaren.

Bij ministerieel besluit van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202102 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007009434 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot instelling van een Nationaal Instituut voor Criminalistiek, met het statuut van wetenschappelijke inrichting van de Staat type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2006011573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de in- en uitvoer van goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aan een vergunning onderworpen wordt sluiten wordt de heer Raf Ilsbroekx met ingang van 26 april 2007 voor een termijn van vier jaar erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van de voor bebouwing bestemde verkavelingsplannen met een oppervlakte kleiner dan twee hectaren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^