Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Energie Bij ministerieel besluit van 15 mei 2006, dat in werking treedt op 15 mei 2006, wordt de vergunning voor elektriciteitslevering behouden die op 25 april 2003 aan de société SPE SA Bij ministerieel besluit van 15 mei 2006, dat in werking treed

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007202924
pub.
03/10/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Energie Bij ministerieel besluit van 15 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202013 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202014 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten, dat in werking treedt op 15 mei 2006, wordt de vergunning voor elektriciteitslevering behouden die op 25 april 2003 aan de société SPE SA (maatschappelijke zetel Koningsstraat 55, bus 14, 1000 Brussel) is toegekend.

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202013 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202014 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten, dat in werking treedt op 15 mei 2006, wordt de vergunning voor elektriciteitslevering behouden die op 15 mei 2003 aan de société SPE SA (maatschappelijke zetel Koningsstraat 55, bus 14, 1000 Brussel) is toegekend.

Bij ministerieel besluit van 22 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006022494 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2003 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanvaarding van de verzaking aan de concessie verleend bij het ministerieel besluit 8.M/93/A 2173/44 van 6 augustus 1993 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van he type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid belast om kennis te nemen van de beroepen betreffende de evaluatie type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006007173 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende goedkeuring van onderrichting over het transport van gevaarlijke goederen door Defensie type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006022473 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006022523 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het adres van de Commissie Gevaarlijke Producten zoals vermeld in artikel 1, § 5, van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen sluiten, dat in werking treedt op 22 mei 2006, wordt een vergunning voor gaslevering toegekend aan de vennootschap Lampiris SA (maatschappelijke zetel boulevard Emile de Laveleye 191, à 4020 Luik).

Bij ministerieel besluit van 29 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202019 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 29/05/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006022503 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie, evenals van stagemeesters en stagediensten voor deze disciplines sluiten, dat in werking treedt op 29 mei 2006, wordt de vergunning voor gaslevering hernieuwd die op 12 juli 2004 aan de société SPE SA (maatschappelijke zetel Regentstraat 47, 1000 Brussel) is toegekend.

Bij ministerieel besluit van 7 september 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/09/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007027020 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij bepaalde gronden, gelegen op het grondgebied van de stad Moeskroen, als gemengde bedrijfsruimten bestemd worden sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2006, wordt het ministerieel besluit van 18 juni 2004 tot toekenning van een vergunning voor elektriciteitslevering aan de vennootschap City Power SA (maatschappelijke zetel Regentstraat 47, 1000 Brussel) opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 7 september 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/09/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007027020 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij bepaalde gronden, gelegen op het grondgebied van de stad Moeskroen, als gemengde bedrijfsruimten bestemd worden sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2006, wordt het ministerieel besluit van 18 juni 2004 tot toekenning van een vergunning voor groene elektriciteitslevering aan de vennootschap City Power SA (maatschappelijke zetel Regentstraat 47, 1000 Brussel) opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 7 september 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/09/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007027020 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij bepaalde gronden, gelegen op het grondgebied van de stad Moeskroen, als gemengde bedrijfsruimten bestemd worden sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2006, worden de ministeriële besluiten van 10 januari 2005 tot toekenning van een vergunning voor gaslevering aan City Power SA en van 29 mei 2006 tot hernieuwing van de gasleveringsvergunning van de vennootschap City Powers SA (maatschappelijke zetel Regentstraat 29, 2006 Brussel) opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 7 september 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/09/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007027020 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij bepaalde gronden, gelegen op het grondgebied van de stad Moeskroen, als gemengde bedrijfsruimten bestemd worden sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2006, worden de ministeriële besluiten van 29 oktober 2004 tot toekenning van een vergunning voor gaslevering aan de vennootschap ALG Négoce SA en van 29 mei 2006 tot handhaving van de gasleveringsvergunning van de vennootschap ALG Négoce SA (maatschappelijke zetel rue Sainte-Marie 5, 4000 Luik) opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 7 september 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/09/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007027020 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij bepaalde gronden, gelegen op het grondgebied van de stad Moeskroen, als gemengde bedrijfsruimten bestemd worden sluiten, dat in werking treedt op 26 juni 2006, wordt het ministerieel besluit van 7 mei 2003 tot toekenning van een vergunning voor elektriciteitslevering aan de vennootschap ALE-Trading (maatschappelijke zetel rue Louvrex 109, 4000 Luik) opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 7 september 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/09/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007027020 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij bepaalde gronden, gelegen op het grondgebied van de stad Moeskroen, als gemengde bedrijfsruimten bestemd worden sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2006, worden de ministeriële besluiten van 7 mei 2003 tot toekenning van een vergunning voor elektriciteitslevering aan de vennootschap Luminus SA en van 15 mei 2006 tot handhaving van de elektriciteitsleveringsvergunning van de vennootschap Luminus SA (maatschappelijke zetel Kempische Steenweg 299, 3500 Hasselt) opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007200155 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2006 sluiten, dat in werking treedt op 15 januari 2007, wordt een algemene vergunning voor elektriciteitslevering toegekend aan de SA Endesa Energia (maatschappelijke zetel Calle Ribera Del Loira 60, 2804 Madrid/Spanje).

Bij ministerieel besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007200155 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2006 sluiten, dat in werking treedt op 15 januari 2007, wordt een beperkte vergunning voor elektriciteitslevering toegekend aan de Reibel SA (maatschappelijke zetel Vilvoordelaan 200, 1000 Brussel).

Bij ministerieel besluit van 16 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007003390 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/07/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007202677 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 februari 2004 tot vaststelling van de minimale criteria voor de erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de varkenssector type ministerieel besluit prom. 16/07/2007 pub. 30/07/2007 numac 2007023168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 1986 houdende samenstelling van de Directieraad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten, dat in werking treedt op 16 juli 2007, wordt de beperkte vergunning voor elektriciteitslevering (beperkt vermogen) toegekend aan de vennootschap Energie 2030 Agence SA (maatschappelijke zetel Pützhag 8, à 4730 Raeren).

Bij ministerieel besluit van 16 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007003390 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/07/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007202677 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 februari 2004 tot vaststelling van de minimale criteria voor de erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de varkenssector type ministerieel besluit prom. 16/07/2007 pub. 30/07/2007 numac 2007023168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 1986 houdende samenstelling van de Directieraad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten, dat in werking treedt op 16 juli 2007, wordt een vergunning voor gaslevering toegekend aan de vennootschap Renogen SA (maatschappelijke zetel chaussée d'Ophain 181, 1420 Eigenbrakel).

Bij ministerieel besluit van 16 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007003390 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/07/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007202677 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 februari 2004 tot vaststelling van de minimale criteria voor de erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de varkenssector type ministerieel besluit prom. 16/07/2007 pub. 30/07/2007 numac 2007023168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 1986 houdende samenstelling van de Directieraad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten, dat in werking treedt op 16 juli 2007, wordt de beperkte vergunning voor elektriciteitslevering toegekend aan de vennootschap Renogen SA (maatschappelijke zetel chaussée d'Ophain 181, 1420 Eigenbrakel).

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur sluiten, dat in werking treedt op 26 juli 2007, wordt de vennootschap Ets Dominique SPRLU (maatschappelijke zetel rue Valère Letot 46, 7050 Herchies) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkening (ref. IS1100) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juli 2007.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur sluiten, dat in werking treedt op 26 juli 2007, wordt de vennootschap Godfrind SPRL (maatschappelijke zetel rue Marvie 41, 6600 Bastenaken) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkening (ref. IS1110) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juli 2007.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur sluiten, dat in werking treedt op 26 juli 2007, wordt de vennootschap Snoeck Jean Service SA (maatschappelijke zetel rue du Village 13, 3792 Sint-Pieters-voeren) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkening (ref. IS1111) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juli 2007.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur sluiten, dat in werking treedt op 26 juli 2007, wordt de vennootschap Samrée Chauf SPRL (maatschappelijke zetel rue Samrée 81, 6982 Samrée) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkening (ref. IS1122) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juli 2007.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur sluiten, dat in werking treedt op 26 juli 2007, wordt de vennootschap Codec SPRL (maatschappelijke zetel rue Petite Chenevière 233, 6001 Marcinelle) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkening (ref. IS1124) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juli 2007.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur sluiten, dat in werking treedt op 26 juli 2007, wordt de vennootschap Van Baelen & Cie SC (maatschappelijke zetel rue de la Principauté 1, 5336 Courrière) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkening (ref. IS1125) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juli 2007.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur sluiten, dat in werking treedt op 26 juli 2007, wordt de heer Olivier Vandenplas, woonachtig rue François Givron 3b, 6210 Frasnes-lez-Gosselies, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkening (ref. IS1118) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juli 2007.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur sluiten, dat in werking treedt op 26 juli 2007, wordt de heer Philippe Deltenre, woonachtig chaussée de Bruxelles 671, 6210 Frasnes-lez-Gosselies, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkening (ref. IS1119) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juli 2007.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur sluiten, dat in werking treedt op 26 juli 2007, wordt de heer Emmanuel Delhotte, woonachtig rue ue de la Bruyère Fleurie 8, 5024 Marche-les-Dames, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkening (ref. IS1120) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juli 2007.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur sluiten, dat in werking treedt op 26 juli 2007, wordt de heer Willy Van Dorpe, woonachtig rue Charles Dubois 68, 1342 Limelette, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkening (ref. IS1121) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juli 2007.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur sluiten, dat in werking treedt op 26 juli 2007, wordt de heer Luc Lepage, woonachtig rue du Curé 4/B, 4210 Marneffe, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkening (ref. IS1123) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juli 2007.

Bij ministerieel besluit van 30 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007003396 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 30/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007021099 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen alsook de tarieven van de bijbehorende activiteiten sluiten, dat in werking treedt op 30 juli 2007, wordt de vennootschap Réalisations électro-techniques scrl (maatschappelijke zetel rue de Chapelle Saint-Jean 31, 1370 Piétrain) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkening (ref. IS1117) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 30 juli 2007.

Bij ministerieel besluit van 30 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007003396 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 30/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007021099 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen alsook de tarieven van de bijbehorende activiteiten sluiten, dat in werking treedt op 30 juli 2007, wordt de vennootschap Fink Wolfgang Heizung-Sanitär-Solar SPRL (maatschappelijke zetel Am Born 13, 4750 Elsenborn) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkening (ref. IS1126) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 30 juli 2007.

Bij ministerieel besluit van 30 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007003396 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 30/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007021099 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen alsook de tarieven van de bijbehorende activiteiten sluiten, dat in werking treedt op 30 juli 2007, wordt de de vennootschap J. Kleinen et fils SPRL (maatschappelijke zetel rue Gorhez 273, 4880 Aubel) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkening (ref. IS1127) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 30 juli 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^