Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 16 september 2008, dat in werking treedt op 16 september 2008, wordt de door de NV De Bree Solutions aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën gewei Bij min

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008204228
pub.
26/11/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 16 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 25/09/2008 numac 2008022462 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2008 van de materie van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008203885 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 06/11/2008 numac 2008203887 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008203882 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008203883 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008203884 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008031493 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot afschaffing van het ministerieel besluit van 26 maart 2008 houdende de aanduiding van het organisme dat geschikt is om de labels van garantie van oorsprong uit te geven en uit te wisselen voor rekening van het Brussels Hoofdstedel sluiten, dat in werking treedt op 16 september 2008, wordt de door de NV De Bree Solutions aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008009862 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende erkenning van de artsen bevoegd voor het afgeven van een attest bedoeld in artikel 14 van de wapenwet type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204517 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 10 en 14 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008002124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee leden van het college van commissarissen van het Fonds voor spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008000929 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende erkenning van de artsen bevoegd voor het afgeven van een attest bedoeld in artikel 14 van de wapenwet. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008011472 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 sluiten wordt de « SA Trans-Chapelle » vanaf 16 oktober 2008 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008003434 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008036238 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2007 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204523 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009024038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.213.688 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn sluiten wordt de « SPRL Westfalen » vanaf 21 oktober 2008 voor twee jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008003434 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008036238 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2007 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204523 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009024038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.213.688 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn sluiten wordt de « SPRL Transports Matton » vanaf 21 oktober 2008 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds « Securex Integrity », Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2010 numac 2010205447 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008007235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten wordt de door de « SPRL Geafor » aangevraagde erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest geweigerd voor de volgende categorieën projecten : 3. "Mijnen en groeven";6. "Afvalbeheer";7. "Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)". Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds « Securex Integrity », Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2010 numac 2010205447 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008007235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten wordt de « SPRL Aster* Consulting » tot 6 november 2010 erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 3. "Mijnen en groeven". Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds « Securex Integrity », Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2010 numac 2010205447 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008007235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten wordt de « GmbH Löblein Transport » vanaf 22 oktober 2008 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds « Securex Integrity », Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2010 numac 2010205447 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008007235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten wordt de « SPRL Vangoitsenhoven » vanaf 22 oktober 2008 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds « Securex Integrity », Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2010 numac 2010205447 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008007235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten, dat in werking treedt op 22 oktober 2008, wordt de bij ministerieel besluit van 20 april 2004 aan de NV Elektro Depuydt verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en PCB/PCT's opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds « Securex Integrity », Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2010 numac 2010205447 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008007235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten, dat in werking treedt op 22 oktober 2008, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 19 maart 2007 gewijzigd waarbij de « SCRL Sofie » erkend werd als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds « Securex Integrity », Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2010 numac 2010205447 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008007235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten wordt de « SA Ets Marcel Collignon » vanaf 22 oktober 2008 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds « Securex Integrity », Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2010 numac 2010205447 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008007235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten wordt de « SA Buchen Industrial Cleaning » vanaf 22 oktober 2008 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204526 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204525 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma's 01 en 03 van organisatieafdelingen 51 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008021102 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 tot vaststelling van de toegangsprijzen van de vaste collecties en van de tarieven voor rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschieden type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008018328 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 maart 2007 houdende benoeming van corresponderende leden van de farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008018302 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke noodmaatregelen ter bestrijding van de Aziatische boktor Anoplophora glabripennis type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008021104 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het sluiten wordt de NV Bessemans vanaf 24 oktober 2008 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen in A.D.R. colli, in IBC's of in bulk.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204526 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204525 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma's 01 en 03 van organisatieafdelingen 51 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008021102 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 tot vaststelling van de toegangsprijzen van de vaste collecties en van de tarieven voor rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschieden type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008018328 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 maart 2007 houdende benoeming van corresponderende leden van de farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008018302 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke noodmaatregelen ter bestrijding van de Aziatische boktor Anoplophora glabripennis type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008021104 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het sluiten wordt de heer Ugo Nardo, ter vervanging van de heer Philippe Lecomte, die van zijn opdracht ontlast is, vanaf 24 oktober 2008 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen inzake de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen die uitgevoerd worden binnen de exploitatiezetel van de « SA Floridienne Chimie » te Aat.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204526 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204525 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma's 01 en 03 van organisatieafdelingen 51 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008021102 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 tot vaststelling van de toegangsprijzen van de vaste collecties en van de tarieven voor rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschieden type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008018328 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 maart 2007 houdende benoeming van corresponderende leden van de farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008018302 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke noodmaatregelen ter bestrijding van de Aziatische boktor Anoplophora glabripennis type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008021104 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het sluiten wordt de door de « GmbH Borchers Kreislaufwirtschaft » aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 03/03/2009 numac 2009024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204524 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 13 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008000928 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008011486 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit of met bestemming Birma/Myanmar, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten wordt de NV Destrans vanaf 27 oktober 2008 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 03/03/2009 numac 2009024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204524 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 13 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008000928 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008011486 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit of met bestemming Birma/Myanmar, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten wordt de « SA WC 2000 » vanaf 27 oktober 2008 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 03/03/2009 numac 2009024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204524 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 13 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008000928 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008011486 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit of met bestemming Birma/Myanmar, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 9 september 2004 gewijzigd waarbij de « SCRL Bureau économique de la province de Namur » als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen erkend werd.

Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 03/03/2009 numac 2009024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204524 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 13 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008000928 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008011486 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit of met bestemming Birma/Myanmar, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten wordt de « SA S.H.E.R. » vanaf 27 oktober 2008 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 3. "Mijnen en groeven";6. "Afvalbeheer"; 7. "Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^