Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 10 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Kanselarijcarrière Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 23 december 2010 wordt de heer Patrick EECKHOUT ontheven uit zijn functie van Vice-Consul bij de Ambassade van België te Dakar en overgeplaatst naar het Hoofdbestuur. Oppens Bij koninklijk

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2011015053
pub.
10/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Kanselarijcarrière Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011021001 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor he type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027044 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027043 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdelingen 14, 15 en 16 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027045 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 11 en 12 van organisatieafdelingen 13, 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011200224 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van het aandeel van de tegemoetkoming van het Gewest en van de maximumprijs voor de verkoop van melk en van bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen overeenkomstig het besluit van de Waalse Rege sluiten wordt de heer Patrick EECKHOUT ontheven uit zijn functie van Vice-Consul bij de Ambassade van België te Dakar en overgeplaatst naar het Hoofdbestuur.

Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 2 november 2010 wordt aan de heer Philippe LECOMTE eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 augustus 2011 en gemachtigd de eretitel van Adjunct-Kanselarijdirecteur te voeren.

Bij ministerieel besluit van 10 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/11/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010002069 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de samenstelling en de opdracht van de Filatelistische Commissie sluiten wordt de heer Willy LEEMAN ontheven uit zijn functie van Vice-Consul bij het Consulaat van België te Alicante. Eervol ontslag uit zijn ambt wordt hem verleend.

Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 oktober 2011 en gemachtigd de eretitel van Kanselarijbestuurschef te voeren.

Bij ministerieel besluit van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010206215 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2010 type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010011509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de procedure, de vorm en de inhoud van de vergunning voor het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen sluiten wordt aan de heer Josse MARTIN eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een vervroegd rustpensioen vanaf 1 oktober 2011 en gemachtigd de eretitel van Kanselarijbestuurschef te voeren.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 04/01/2011 numac 2010205702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit waarbij een andere indeling van de arbeidsduur wordt toegestaan dan deze van de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid, in de onderneming NV Antwerp World Diamond Centre, te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 04/01/2011 numac 2010205703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit waarbij een andere indeling van de arbeidsduur wordt toegestaan dan deze van de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid, in de onderneming NV HRD Antwerp, te Antwerpen sluiten wordt aan Mevr. Brigitte NAVEAU eervol ontslag uit haar ambt verleend. Zij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 november 2011 en gemachtigd de eretitel van Kanselarijbestuurschef te voeren.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^