Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 17 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Kanselarijcarrière Indiensthouding na de leeftijdsgrens Bij ministerieel besluit van 22 juni 2011 wordt de heer René Hannaert, ambtenaar van de eerste administratieve klasse van de Kanselarijcarrière, in dienst gehouden na de leeftijdsgrens v Oppensi

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2011015082
pub.
17/08/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Kanselarijcarrière Indiensthouding na de leeftijdsgrens Bij ministerieel besluit van 22 juni 2011 wordt de heer René Hannaert, ambtenaar van de eerste administratieve klasse van de Kanselarijcarrière, in dienst gehouden na de leeftijdsgrens van 65 jaar tot 31 augustus 2011.

Oppensioenstelling - verandering datum besluit Bij koninklijk besluit van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011201725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2010 tot vaststelling, voor het jaar 2010, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de te type koninklijk besluit prom. 08/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011022251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 1, derde lid, van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen voor de jaren 2008 en 2009 type koninklijk besluit prom. 08/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen van zelfstandigen sluiten worden in het artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 augustus 2010, waarbij de heer René Hannaert, ambtenaar van de eerste administratieve klasse van Kanselarijcarrière, aanspraak kon maken op een rustpensioen, de woorden « met ingang van 1 juli 2011 » vervangen door de woorden « met ingang van 1 september 2011 ».

Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011012047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van zeevarenden ingeschreven op de Pool type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subse type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 okt type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144", b) de collectieve arbeidsov sluiten wordt aan Mevr. Patricia Vanraes eervol ontslag uit haar ambt verleend. Zij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 maart 2012 en gemachtigd de eretitel van adjunct Kanselarijdirecteur te voeren.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^