Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 12 januari 2011 wordt de heer Deckmyn, Alexander, geboren op 27 mei 1968, bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België benoemd met ingang van 1 januari 2 Bij k

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2011021035
pub.
19/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 12 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzeker type ministerieel besluit prom. 12/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011003031 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de Staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de Algemene administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld sluiten wordt de heer Deckmyn, Alexander, geboren op 27 mei 1968, bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België benoemd met ingang van 1 januari 2011 tot eerstaanwezend assistent in een betrekking van de klasse SW2 van de wetenschappelijke loopbaan. Deze betrekking maakt deel uit van de activiteitengroep 1 « Wetenschappelijke onderzoek en experimentele ontwikkeling » van de wetenschappelijke loopbaan.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2011 wordt aan Mevr.

Serck-Dewaide, Myriam, geboren op 19 november 1946, algemeen directeur van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, eervol ontslag op haar verzoek verleend uit haar ambt met ingang van 1 mei 2011.

De betrokkene mag haar aanspraak op een onmiddellijk pensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren.

Bij ministerieel besluit van 27 januari wordt de heer Fincoeur, Michel-Benoît, geboren op 25 augustus 1958, benoemd met ingang van 1 februari 2011 tot assistent-stagiair bij de Koninklijke Bibliotheek van België in een betrekking van de klasse SWl van de wetenschappelijke loopbaan. Deze betrekking maakt deel uit van de activiteiten groep II « Wetenschappelijke dienstverlening » van de wetenschappelijke loopbaan.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2011 wordt aan de heer Daelemans, Frank, geboren op 6 februari 1946, wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW4 met de titel van eerstaanwezend werkleider en hoofd van een departement bij de Koninklijke Bibliotheek van België, eervol ontslag verleend uit zijn ambt met ingang van 1 maart 2011.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^