Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 10 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 20 december 2010 wordt de NV "Aries Consultants" vanaf 20 december 2010 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 3. "Mijnen en gro

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011201136
pub.
10/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 20 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 18/02/2011 numac 2011200712 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten wordt de NV "Aries Consultants" vanaf 20 december 2010 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 3. "Mijnen en groeven";4. "Industrieprocessen inzake energie";5. "Industrieprocessen inzake stoffenverwerking";6. "Afvalbeheer";7. "Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)";8. "Vergunningen voor landbouwexploitatie". Bij ministerieel besluit van 6 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2011 pub. 21/01/2011 numac 2011007009 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van Stagecommissie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten wordt de "SRL Setras" vanaf 6 januari 2011 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 11 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011035074 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 8, 36 en 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van de voor de landbouw nuttige huisdieren type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van het Instituut voor Vorming en Opleiding Antwerpen INOVANT als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van v sluiten wordt het "Bureau Centre Environnement de l'ULg" vanaf 11 januari 2011 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 1. "Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten";2. "Projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie";3. "Mijnen en groeven"; 4. "Industrieprocessen i.v.m. energie"; 5. "Industrieprocessen i.v.m. stoffenverwerking"; 6. "Afvalbeheer";7. "Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)";8. "Vergunningen voor landbouwexploitatie". Bij ministerieel besluit van 20 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011011035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers va type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011011036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de dienst van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarbij de klachten kunnen worden ingediend met betrekking tot het koninklijk beslu type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de dienst van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarbij de klachten kunnen worden ingediend met betrekking tot het koninklijk beslu type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 sluiten wordt de BVBA "Vande Vyvere Cleaning" vanaf 20 januari 2011 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 24 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 61 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003042 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,250 % - 28 september 2021 » type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen Zum Giesberg 2/E/1 te 4750 Berg sluiten wordt de BVBA "Atelier 50" vanaf 24 januari 2011 : - voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 1. "Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten";8. "Vergunningen voor landbouwexploitatie"; - voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : 7. "Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^