Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gezondheid Bij ministerieel besluit van 3 december 2012 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "SPRL Ambulance tournaisienne" toegekende voorlopige erkenning nr. 138 vanaf 19 november 2012 tot 18 april 2013 voor zes ma Bij ministerieel b

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013207124
pub.
24/12/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Gezondheid Bij ministerieel besluit van 3 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten6 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "SPRL Ambulance tournaisienne" toegekende voorlopige erkenning nr. 138 vanaf 19 november 2012 tot 18 april 2013 voor zes maanden hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 3 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten6 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "CHC Clinique de l'Espérance" toegekende voorlopige erkenning nr. 141 vanaf 6 december 2012 voor zes maanden hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 3 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten6 wordt het bedrijf "Service Grande SPRL" vanaf 3 december 2012 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 142).

Bij ministerieel besluit van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegela type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-20 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006- type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö sluiten wordt het bedrijf "Ambuhuy SPRL" vanaf 13 december 2012 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 143).

Bij ministerieel besluit van 20 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten0 wordt het bedrijf "Hainaut Ambulances" vanaf 20 december 2012 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 144).

Bij ministerieel besluit van 24 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/02/2013 numac 2013201023 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/02/2013 numac 2013201020 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/03/2013 numac 2013035239 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap via peterschapsprojecten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013200437 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling van de coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 22/02/2013 numac 2013029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector sluiten, dat in werking treedt op 24 december 2012, wordt de opleidingscyclus die door het "Institut provincial de formation du Hainaut" georganiseerd wordt in het kader van het medisch-sanitair vervoer, erkend voor een termijn van drie jaar.

Bij ministerieel besluit van 11 januari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013200361 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van de loonkosten van de aangeworvene in de zes maanden die de indiensttreding voorafgaan type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013024053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van biocide, met het oog op de opname van DDA-carbonaat type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 18.338 type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen - Mol, gelegen te Herentals, ter hoogte van de kilometerpaal 34.375 type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 18.085 type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013024051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters van de kamers van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen sluiten wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "Medic-Ambulance" toegekende erkenning nr. 098 vanaf 20 maart 2012 tot 19 maart 2015 voor drie jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2012 tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de adviescommissie voor lokale projecten type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 13/02/2013 numac 2013024058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013024057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 06/02/2013 numac 2013000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2012 - geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones en de federale politie sluiten wordt het bedrijf "Sprint Medical Team ASBL" vanaf 28 januari 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 145).

Bij ministerieel besluit van 14 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013035240 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, wat betreft de aanstelling en de werking van de a type ministerieel besluit prom. 14/02/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013022069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/02/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt het bedrijf "SPRL Service Grande" vanaf 3 mei 2013 tot 2 mei 2018 voor vijf jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 142).

Bij ministerieel besluit van 15 februari 2013 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "SPRL JS Ambu" toegekende erkenning nr. 090 vanaf 7december 2012 tot 6 december 2015 voor drie jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten3 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "ASBL Centre Secours Ambulance poste Gilly (SAPG)" toegekende erkenning nr. 032 vanaf 24 april 2012 tot 23 april 2014 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten3 wordt het bedrijf "SPRL Ath Ambu" vanaf 23 februari 2013 tot 22 februari 2018 voor vijf jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 136).

Bij ministerieel besluit van 15 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/02/2013 numac 2013201023 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/02/2013 numac 2013201020 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/03/2013 numac 2013035239 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap via peterschapsprojecten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013200437 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling van de coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 22/02/2013 numac 2013029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector sluiten1 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "SCRL Ambulances Joye" toegekende erkenning nr. 010 vanaf 23 april 2013 tot 22 april 2018 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten8 wordt het bedrijf "SPRL Trans Ambulance" vanaf 3 april 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 146).

Bij ministerieel besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten8 wordt het bedrijf "SPRL Ouder Laetitia" vanaf 3 april 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 147).

Bij ministerieel besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten8 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "Ambulances Courtois" toegekende erkenning nr. 001 vanaf 23 april 2013 tot 22 april 2018 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 16 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten1 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "CJP Ambulances" toegekende erkenning nr. 121 vanaf 26 mei 2013 tot 25 mei 2018 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten2 wordt het bedrijf "SPRL Ambulance tournaisienne" vanaf 19 april 2013 tot 28 april 2018 voor vijf jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 138).

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten2 wordt de erkenning van de opleidingscycli die door de "SPRL Sud Assistance" in het kader van het medisch-sanitair vervoer georganiseerd wordt voor drie jaar verlengd vanaf 26 april 2013.

Bij ministerieel besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013031422 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van MISE EN PLACE BELGIE NV als uitzendbureau type ministerieel besluit prom. 21/05/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013204846 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot samenstelling van de reserve van onderwijzend personeel bedoeld in artikel 33, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning sluiten, dat in werking treedt op 21 mei 2013, wordt de opleidingscyclus die door "Save My Live" georganiseerd wordt in het kader van het medisch-sanitair vervoer, erkend voor een termijn van drie jaar.

Bij ministerieel besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013031422 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van MISE EN PLACE BELGIE NV als uitzendbureau type ministerieel besluit prom. 21/05/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013204846 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot samenstelling van de reserve van onderwijzend personeel bedoeld in artikel 33, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning sluiten wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "Hainaut Ambulances" toegekende voorlopige erkenning nr. 144 vanaf 20 mei 2013 tot 19 november 2013 voor zes maanden hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 10 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten7 wordt het bedrijf "SA Falck Benelux" vanaf 10 juni 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 148).

Bij ministerieel besluit van 19 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/02/2013 numac 2013201023 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/02/2013 numac 2013201020 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/03/2013 numac 2013035239 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap via peterschapsprojecten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013200437 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling van de coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 22/02/2013 numac 2013029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector sluiten2 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "Ambulances Detheux SA" toegekende erkenning nr. 068 vanaf 23 augustus 2013 tot 22 augustus 2018 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 2 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013031924 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type ministerieel besluit prom. 02/07/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013024316 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de VZW ANTHE-ANTHESIS sluiten wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "Sprint Medical Team" toegekende voorlopige erkenning nr. 145 vanaf 29 juni 2013 tot 28 december 2013 voor zes maanden verlengd.

Bij ministerieel besluit van 2 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013031924 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type ministerieel besluit prom. 02/07/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013024316 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de VZW ANTHE-ANTHESIS sluiten wordt het bedrijf "Ambuhuy" vanaf 13 juni 2013 tot 12 juni 2018 voor vijf jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 143).

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/04/2015 numac 2015035427 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor het aankopen van personenalarmtoestellen type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013204701 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Re type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013027183 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen II en III bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen en tot vervanging van bijlage III bij het besluit type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013003254 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013027184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen op de nationale rassenlijst type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 19/08/2013 numac 2013035713 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in artikel 14, § 1, tweede lid, van het type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003156 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de ambten waarvan de titularissen bij de Federale Overheidsdienst Financiën uitgesloten worden van het genot van sommige verloven en afwezigheden sluiten wordt het bedrijf "ASBL G.I.P.S." vanaf 19 juli 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 149).

Bij ministerieel besluit van 2 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten9 wordt het bedrijf "SCRL FS Centra-Secours" vanaf 2 september 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 150).

Bij ministerieel besluit van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten5 wordt het bedrijf "ASBL Ambulance" vanaf 12 september 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 151).

Bij ministerieel besluit van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten5 wordt het bedrijf "SPRL E.L.S. Ambulances" vanaf 12 september 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 152).

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten4 wordt het bedrijf "SCRI Save My Live" vanaf 15 oktober 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 153).

Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013036021 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "SPRL Transports Services" toegekende erkenning nr. 106 vanaf 17 oktober 2013 tot 16 oktober 2018 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 13 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten wordt het bedrijf "SPRL O2 Ambulances" vanaf 13 november 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 154).

Bij ministerieel besluit van 13 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten wordt het bedrijf "Hainaut Ambulances" vanaf 20 november 2013 tot 19 november 2018 voor vijf jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 144).

Bij ministerieel besluit van 19 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/02/2013 numac 2013201023 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/02/2013 numac 2013201020 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/03/2013 numac 2013035239 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap via peterschapsprojecten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013200437 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling van de coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 22/02/2013 numac 2013029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector sluiten0 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "Oudar Laetitia" toegekende voorlopige erkenning nr. 147 vanaf 3 oktober 2013 voor zes maanden hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/02/2013 numac 2013201023 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/02/2013 numac 2013201020 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/03/2013 numac 2013035239 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap via peterschapsprojecten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013200437 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling van de coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 22/02/2013 numac 2013029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector sluiten0 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "SA Falck Benelux" toegekende voorlopige erkenning nr. 148 vanaf 11 december 2013 voor zes maanden hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/02/2013 numac 2013201023 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/02/2013 numac 2013201020 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/03/2013 numac 2013035239 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap via peterschapsprojecten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013200437 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling van de coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 22/02/2013 numac 2013029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector sluiten0 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "Maison Cobeaux" toegekende erkenning nr. 013 vanaf 25 augustus 2013 voor twee jaar hernieuwd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^