Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 30 oktober 2014

Commissie voor de steun aan audiovisuele operators Bij ministerieel besluit van 2 juni 2014 wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van 7 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de steun aan audiovisuele operators, g 1° in

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029627
pub.
30/10/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Commissie voor de steun aan audiovisuele operators Bij ministerieel besluit van 2 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014035888 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, w type ministerieel besluit prom. 02/06/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leraren bij de dienst afstandsonderwijs sluiten wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van 7 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de steun aan audiovisuele operators, gewijzigd als volgt : 1° in punt 1°, vierde streepje, worden de woorden "Mevr.Katia Rossini als plaatsvervangster" geschrapt; 2° punt 2° wordt door de volgende bepaling vervangen : "2° als deskundige die een bijzondere competentie of ervaring in de sector van de filmpers geniet : De heer Stéphane Fefer als werkend lid en de heer Pascal Stevens als plaatsvervanger;" 3° in punt 3°, wordt het zevende streepje toegevoegd bij het ministerieel besluit van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/06/2012 pub. 06/07/2012 numac 2012011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 25/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 25/06/2012 pub. 06/07/2012 numac 2012035750 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de oproepingsbrieven voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 25/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012203959 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende regeling van specifieke steunmaatregelen die een meerwaarde opleveren voor het landbouwmilieu ter uitvoering van artikel 2decies tot en met 2duodecies van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van type ministerieel besluit prom. 25/06/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012000486 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 25/06/2012 pub. 06/07/2012 numac 2012203445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de « 09.02 Familie schommel », waarvan de producent de firma « Van Besouw Metaal BV » is type ministerieel besluit prom. 25/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012203863 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van nadere regels ter voorkoming van verstruiking van grasland met ongewenste vegetatie, ter uitvoering van artikel 11, 4°, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een sluiten, aangevuld met de woorden "en Mevr.Maud Van de Velde als plaatsvervangster;"; 4° in punt 4°, wordt het vierde streepje aangevuld met de woorden "en de heer Patrick Verniers als plaatsvervanger;"; 5° er wordt een punt 5° ingevoegd, luidend als volgt : "als deskundige die een bijzondere vompetentie of ervaring geniet van een minimumduur van drie jaar op het gebied van de film en de audiovisuele sector : "Mevr.Katia Rossini en de heer Nicolas Gilson als werkend lid;

De heer André Ceuterick als plaatsvervanger." En dit vanaf 2 juni 2014.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^