Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 10 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke Besturen VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 23 januari 2014 worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2012 van de gemeente Vloesberg, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 11 september 2013, goedgekeurd. MOESKROEN. -

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014202146
pub.
10/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke Besturen VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 23 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014031107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit ter bepaling van de geschiktheidsnormen voor woningen voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage type ministerieel besluit prom. 23/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014200842 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende de steunmaatregel waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma sluiten worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2012 van de gemeente Vloesberg, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 11 september 2013, goedgekeurd.

VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 17 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014035407 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in 2014 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014024103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014024105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de oftalmologie type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. Hulp voor het Medisch Onderzoek "André Vésale", voor de organisatie van een reeks conferenties "Les midis de Vésale" type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024136 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Laboratoire d'Anthropologie Prospective , voor de organisatie van een colloquium « Entre errance et silence : regard croisé atour de la souffrance psychique d'origine sociale » sluiten wordt de beraadslaging van 11 september 2013 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Vloesberg de beslissing heeft genomen om de statuten van de VZW "Agence immobilière sociale du Val de Dendre" goed te keuren.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014003073 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2014-2019 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2014-2022 type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014003074 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2007 houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegdheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en va type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014024076 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot de indiening van de statistische gegevens betreffende het gebruik van proefdieren bij een gebruiker type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en ha type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoe sluiten wordt de begroting voor het boekjaar 2014 van de stad Moeskroen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 30 december 2013, goedgekeurd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^