Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 10 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse carrière. - Dienstvrijstelling Bij ministerieel besluit van 27 januari 2015 wordt aan de heer Koenraad DOENS een dienstvrijstelling toegekend voor een periode van 2 jaar vanaf 1 november 2014 om hem de mogelijkheid te geven de funct Het mi

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015020
pub.
10/02/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière. - Dienstvrijstelling Bij ministerieel besluit van 27 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 04/02/2015 numac 2015011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 95 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Lier ter hoogte van de kilometerpaal 13.580 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Lier ter hoogte van de kilometerpaal 14.007 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Lier ter hoogte van de kilometerpaal 14.960 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 23, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Berlaar ter hoogte van de kilometerpaal 16.551 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014069 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Berlaar ter hoogte van de kilometerpaal 21.231 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014068 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 28 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Berlaar ter hoogte van de kilometerpaal 19.615 sluiten wordt aan de heer Koenraad DOENS een dienstvrijstelling toegekend voor een periode van 2 jaar vanaf 1 november 2014 om hem de mogelijkheid te geven de functie van Directeur bij de Europese Commissie, bevoegd voor de betrekkingen met Oost en Zuidelijk Afrika en coördinatie van de relaties met de ACP-landen op de Directie-Generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling uit te oefenen.

Het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014000123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014022056 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014022051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Ahlers Belgium van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse ve type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014035302 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het decretale beleidskader en het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 25 oktober 2013 sluiten waardoor aan de heer Koenraad DOENS een dienstvrijstelling werd toegekend voor een duur van één jaar vanaf 1 februari 2014 om hem de mogelijkheid te geven de internationale opdracht van Hoofd van de Dienst van Woordvoeders van de Europese Commissie uit te oefenen, houdt op van kracht te zijn op 31 oktober 2014's avonds.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akt met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^