Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 7 december 2016 worden de begrotingswijzigingen nr. 2 voor het boekjaar 2016 van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 27 oktober 2016, hervormd.

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201062
pub.
24/02/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201062

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 7 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2013 betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201161 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017020089 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 26 juli 2011 tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten worden de begrotingswijzigingen nr. 2 voor het boekjaar 2016 van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 27 oktober 2016, hervormd.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 7 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2013 betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201161 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017020089 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 26 juli 2011 tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten worden de beraadslagingen van 27 oktober 2016 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen de volgende belastingverordeningen instelt: - opheffing van de aanvullende belasting op de gewestelijke belasting op de masten, pylonen of GSM-antennes (boekjaar 2016); - belasting op de ophaling en behandeling van vuilnis (boekjaar 2017); - belasting op het onderhoud van alle voorzieningen voor de afvoer van afvalwater (boekjaren 2017 tot 2019); - heffing op de opgravingen van het stoffelijk overschot (boekjaren 2017 tot 2019); - belasting op de pylonen, masten of antennes bestemd voor de uitvoering van een mobiele telecommunicatieverrichting door de operator van een openbaar telecommunicatienet (boekjaren 2017 tot 2019); - belasting op de vaste reclameborden (boekjaren 2017 tot 2019); - indeling belasting op de bedrijven van uitbating van groeven (boekjaar 2017).

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 19 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016022485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de budgettaire wijziging nr. 2 van de gemeentelijke regie van het "Agentschap voor plaatselijke ontwikkeling" van Edingen, gestemd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 27 oktober 2016, goedgekeurd voor het boekjaar 2016.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2017010497 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 april 2016 betreffende de vaststelling van het premiebedrag ter vergoeding van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen in de erkende adoptiedienst FIAC-Horizon vzw type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017010009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende genees type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017201173 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Sint-Joost-ten-Node als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffend sluiten worden de beraadslagingen van 15 december 2016 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen de volgende belastingverordeningen instelt: - belasting op de masten, pylonen bestemd voor een globaal systeem voor mobiele communicatie (GSM) of elk ander systeem voor de uitzending en/of de ontvangst van signalen van communicatie (boekjaar 2016); - belasting op kostenloze verspreiding van ongeadresseerde huis-aan-huis geschriften en stalen, ongeacht of ze reclamebladen of gratis regionale pers zijn (boekjaar 2017);

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 20 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2017 pub. 08/02/2017 numac 2017200113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 87 en 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 20/01/2017 pub. 01/02/2017 numac 2017010323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 20/01/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017200945 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Nationaal College voor sociale verzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid type ministerieel besluit prom. 20/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017010399 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0,80% - 22 juni 2027" type ministerieel besluit prom. 20/01/2017 pub. 21/02/2017 numac 2017010727 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanstelling van de effectieve leden en plaatsvervangers van de controlecommissie voor prestaties van bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers sluiten wordt de begroting voor het boekjaar 2017 van de stad Edingen, gestemd ter zitting van de gemeenteraad van 15 december 2016, hervormd.

VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 10 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016014334 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 11 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelet - Bouffioulx, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 2.691 type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016014332 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 13 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelet - Bouffioulx, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 3.460 type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelet - Bouffioulx, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 3.148 type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016014335 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelet - Bouffioulx, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 2.498 type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036622 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, a type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016014337 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelet - Bouffioulx, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 1.900 type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016014338 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelet - Bouffioulx, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 1.560 sluiten wordt de beraadslaging van 6 oktober 2016 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Vloesberg voor het boekjaar 2017 een belasting op de inzameling en de verwerking van huishoudelijk en daarmee gelijkgestelde afval instelt.

VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 15 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016031755 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten worden de begrotingswijzigingen nr. 1 voor het boekjaar 2016 van de stad Vloesberg, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 6 oktober 2016, hervormd.

VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 20 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036701 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13 en bijlage 3 van het ministerieel besluit van 13 juli 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betali type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 26/10/2017 numac 2017013680 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2015 voor de gezins- of bejaardenhulpen van de diensten voor thuiszorg sluiten worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2015 van de gemeente Vloesberg, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 6 oktober 2016, goedgekeurd.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 28 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016024278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 sluiten worden de beraadslagingen van 24 oktober 2016 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen de volgende belastingverordeningen instelt: - wijziging van het verhogingspercentage in het geval van belasting van ambtswege (boekjaren 2016 tot 2019); - heffing op de opgravingen (boekjaren 2016 tot 2019); - heffing op de inschrijving voor de sportkampen (boekjaren 2016 tot 2019); - heffing op het programma Pass'sports (boekjaren 2016 tot 2019); - heffing betreffende de sportieve animaties (boekjaren 2016 tot 2019).

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 20 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036701 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13 en bijlage 3 van het ministerieel besluit van 13 juli 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betali type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 26/10/2017 numac 2017013680 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2015 voor de gezins- of bejaardenhulpen van de diensten voor thuiszorg sluiten wordt de beraadslaging van 21 november 2016 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Moeskroen de beslissing heeft genomen om als stichter van de "SCRL Coopérative Energie Mouscron", voor het equivalent van 12 maatschappelijke aandelen hetzij € 3.000 in te tekenen en om er de statuten van goed te keuren.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 20 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036701 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13 en bijlage 3 van het ministerieel besluit van 13 juli 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betali type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 26/10/2017 numac 2017013680 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2015 voor de gezins- of bejaardenhulpen van de diensten voor thuiszorg sluiten wordt de begroting 2015 van de moskee Arrahman te Moeskroen definitief goedgekeurd, zoals aangenomen door de voorzitter van het Executief van de Moslims van België op 18 november 2016.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2017010497 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 april 2016 betreffende de vaststelling van het premiebedrag ter vergoeding van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen in de erkende adoptiedienst FIAC-Horizon vzw type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017010009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende genees type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017201173 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Sint-Joost-ten-Node als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffend sluiten worden de beraadslagingen van 21 november 2016 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen de volgende belastingverordeningen instelt: - heffing betreffende de opleiding van de animators in de vakantiecentra (boekjaren 2017 tot 2019); - belasting op kostenloze verspreiding van ongeadresseerde huis-aan-huis geschriften en stalen, ongeacht of ze reclamebladen of gratis regionale pers zijn (boekjaar 2017).

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 3 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010992 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond type ministerieel besluit prom. 03/02/2017 pub. 08/03/2017 numac 2017070013 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van aangiften bedoeld in artikel 4, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschi type ministerieel besluit prom. 03/02/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017203994 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 03/02/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011556 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juni 2013 tot erkenning van centra voor paarden met toepassing van artikel 35 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 03/02/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017011851 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het type ministerieel besluit prom. 03/02/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017011867 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams r type ministerieel besluit prom. 03/02/2017 pub. 13/02/2017 numac 2017200738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Leuven als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden e sluiten wordt de begroting 2016 van de moskee Arrahman te Moeskroen definitief goedgekeurd, zoals aangenomen door de voorzitter van het Executief van de Moslims van België op 15 juli 2016, mits twee hervormingen.


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^