Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 02 juli 2018

Geïntegreerde politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 14 juni 2018 wordt hoofdcommissaris Tom DE SAVEUR met ingang van 15 juni 2018 aangewezen als leidend hoger officier, met de rang van directeur-generaal, van het administratief-tech

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018012882
pub.
02/07/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012882

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Geïntegreerde politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 14 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012868 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018203222 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere regels voor de indiening van de aanvragen en de wijze van behandeling ervan ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2018 waarbij de vorstperiode van april 2017 als een landbouwramp type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het standaardformulier zoals bedoeld in artikel 101, § 2, 5° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205328 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten wordt hoofdcommissaris Tom DE SAVEUR met ingang van 15 juni 2018 aangewezen als leidend hoger officier, met de rang van directeur-generaal, van het administratief-technisch secretariaat (ATS) van Binnenlandse Zaken.


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^