Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 07 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

26 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 7 en 8 van het ministerieel besluit van 5 september 2017 houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering DE

bron
vlaamse overheid
numac
2019011091
pub.
07/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011091

VLAAMSE OVERHEID

OMGEVING


26 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 7 en 8 van het ministerieel besluit van 5 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017040730 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 sluiten houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 22, § 2, ingevoegd bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij de decreten van 27 maart 2009, 9 maart 2012, 31 mei 2013, 19 december 2014 en 14 oktober 2016, en artikel 33, § 3, tweede lid, vervangen bij het decreet van 14 oktober 2016;

Gelet op het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017, artikel 4, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017040730 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 sluiten houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 december 2018;

Gelet op advies 65.213/3 van de Raad van State, gegeven op 8 februari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 7, eerste lid, van het ministerieel besluit van 5 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017040730 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 sluiten houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° de vervangingsbouw van verworven bebouwde onroerende goederen.".

Art. 2.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "vervangingsbouw van sociale" vervangen door de woorden "vervangingsbouw van eigen sociale".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 26 februari 2019.

Brussel, 26 februari 2019.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^